DHKT

THÔNG BÁO DANH SÁCH SV ĐỀ NGHỊ XÉT MIỄN HỌC VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM CÁC HP TIẾNG ANH TRONG CTĐT HKI – NĂM HỌC 2022-2023 (KHÓA 46K VỀ TRƯỚC)

16/11/2022

Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy khoá 46K trở về trước.

 

Thực hiện thông báo v/v xét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo áp dụng cho sinh viên hệ chính quy khoá 46K trở về trước trong Học kỳ 1 năm học 2022-2023, Phòng Đào tạo đã nhận được hồ sơ đề nghị của sinh viên. Danh sách sinh viên đã nộp hồ sơ được Phòng Đào tạo tiếp nhận, vui lòng xem tại đây.

Phòng Đào tạo kính đề nghị sinh viên kiểm tra lại thông tin trong danh sách (bao gồm tất cả các sheet). Các trường hợp chưa hoàn thiện hồ sơ (trong sheet “CHƯA NỘP ĐƠN”) nhanh chóng hoàn thành việc nộp bản cứng hồ sơ về P. Đào tạo trước 16h00 ngày 17/11/2022 để được xem xét. Mọi thắc mắc vui lòng phản hồi về Phòng Đào tạo (cô Trang) qua SĐT: 0236.3950110 trước 16h00 ngày 17/11/2022. Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo sẽ tiến hành các thủ tục xét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo theo quy định.

Trân trọng!