DHKT

Thông báo về việc làm thủ tục thanh toán ra trường cho Sinh viên Hệ chính quy tốt nghiệp đợt 1 năm học 2014 - 2015

08/01/2015

THÔNG BÁO

V/việc làm thủ tục thanh toán ra trường cho sinh viên hệ chính quy

tốt nghiệp đợt 1 năm học 2014-2015

 

Kính gửi: - Các đơn vị trong Trường;

- Sinh viên hệ chính quy, tốt nghiệp đợt 1 năm học 2014-2015

 

Nhà trường thông báo kế hoạch chuẩn bị hồ sơ tốt nghiệp đại học dành cho sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đại học Đợt 1 năm học 2014-2015, cụ thể như sau:

Bước 1: Sinh viên lấy phiếu thanh toán ra trường trên trang Website: http://www. due.edu.vn. Vào mục Công tác sinh viên - Biểu mẫu - Phiếu Thanh toán ra trường.

Bước 2: Sinh viên trả sách, tài liệu và ký xác nhận tại Thư viện Trường Đại học Kinh tế từ ngày 05/01/2015 đến 09/01 /2015.

Bước 3: Sinh viên nộp Phiếu thanh toán ra trường trực tiếp cho phòng Công tác sinh viên trước ngày 12/01/2015.

Bước 4: Phòng Công tác sinh viên chuyển phiếu thanh toán cho phòng Kế hoạch - Tài chính trước ngày 16/01/2015.

Bước 5: Phòng Kế hoạch- Tài chính ký xác nhận và chuyển phiếu thanh toán cho Phòng Công tác sinh viên trước ngày 23/01/2015.

 

Chú ý: Trước ngày 12/01/2015 Sinh viên phải hoàn thành các thủ tục sau:

· Sinh viên chưa nộp học phí phải nộp trực tiếp tại Phòng Kế hoạch- Tài chính.

· Sinh viên đăng ký xét công nhận tốt nghiệp liên hệ với ban cán sự lớp và Giảng viên chủ nhiệm hoàn thành điểm rèn luyện học kỳ 1/2014-2015 và toàn khóa học nộp cho Phòng Công tác sinh viên để chuẩn bị hồ sơ xét tốt nghiệp.

· Sinh viên không đủ điểm rèn luyện toàn khóa sẽ không được xét tốt nghiệp.

· Sinh viên không thực hiện đúng thời gian quy định trên, hồ sơ tốt nghiệp sẽ được giải quyết vào học kỳ sau.

Trân trọng!

                                                                                                                            TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                        TRƯỞNG PHÒNG CTSV

           Nơi nhận:

        - Như trên;

        - Lưu:TC-HC, PCTSV.