DHKT

Thông báo về hỗ trợ đột xuất cho sinh viên tại Đà Nẵng

21/08/2021

        ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 987/TB-ĐHKT                                         Đà Nẵng, ngày 20 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc hỗ trợ đột xuất cho sinh viên đang sống tại Đà Nẵng gặp khó khăn

trong thời gian thực hiện giãn cách do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

 


        Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Ngày 28/07/2021 Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ tài chính cho người học tại học kỳ 1 năm học 2021-2022 trong bối cảnh dịch Covid-19.

Để hỗ trợ kịp thời cho những sinh viên đang sống tại Đà Nẵng mà gặp khó khăn cấp thiết trong tình hình thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19, nhằm chia sẽ và đồng hành với tất cả sinh viên trước đại dịch Covid-19, Nhà trường thông báo chính sách hỗ trợ đột xuất cho sinh viên đang thực hiện giãn cách xã hội tại Đà Nẵng. Cụ thể như sau:

       1. Đối tượng: Sinh viên hệ chính qui các khóa 44K, 45K, 46K

        - Sinh viên đang tạm trú tại Đà Nẵng, không về quê được hiện rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

        - Sinh viên đang sống với gia đình tại Đà Nẵng mà có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

        2. Thời gian và cách thức nộp hồ sơ:

        - Sinh viên thuộc đối tượng trên kê khai thông tin tại: https://bit.ly/2UuszMi

        - Sinh viên kê khai thông tin trước 17h00 ngày 23/8/2021

        * Lưu ý:

       - SV trình bày trung thực, rõ ràng để Nhà trường tìm phương án hỗ trợ phù hợp.

       - Đối với SV hiện tại đang sống ở ngoài Đà Nẵng, Nhà trường sẽ thông báo hỗ trợ tại kế hoạch khác.

       Nhà trường đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện, các Khoa có trách nhiệm truyền thông cho sinh viên. Mọi trường hợp chậm trễ, không đúng quy định sẽ không được xem xét.

       Trân trọng!

 

        Nơi nhận:                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG                            

        - Các Khoa, Phòng;                                             TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

        - Hiệu trưởng (để b/c);                                                                     Đã ký

        - Lưu VT, P. CTSV.                                                                    

                                                                                                 ThS. Trần Quốc Hùng