DHKT

Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra - Đợt thi ngày 6/8/2022

23/08/2022

Kính gửi: Sinh viên đại học chính quy.

Trường Đại học Ngoại ngữ đã công bố kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra – Đợt thi ngày 6/8/2022.

Sinh viên tra cứu kết quả thi tại đây.

Trân trọng.