DHKT

Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra - Đợt thi ngày 16/7/2022

03/08/2022

Kính gửi: Sinh viên đại học chính quy.

Trường Đại học Ngoại ngữ đã công bố kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra – Đợt thi ngày 16/7/2022.

Sinh viên tra cứu kết quả thi tại đây.

Trân trọng.