DHKT

V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN tỉnh Quảng Ngãi

13/03/2024

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng KH&HTQT đã tiếp nhận Thông báo số 367/TB-SKHCN và Thông báo số 411/TB-SKHCN của Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh với thông tin cụ thể như sau:

1. ​Thông báo số 367/TB-SKHCN: Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, bắt đầu thực hiện từ năm 2024

Yêu cầu chung:

- Các đề xuất nhiệm vụ KH&CN phải phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được quy định tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg đối với nhiệm vụ do địa phương thực hiện và Kế hoạch số 11/KH-UBND; đáp ứng các yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh;

- Các đề xuất nhiệm vụ KH&CN nhằm thúc đẩy năng suất trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế của tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Các đề xuất nhiệm vụ KH&CN phải đảm bảo tính khả thi; phải trình bày cụ thể, rõ ràng

Định hướng nội dung đề xuất:

- ​Nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách, các giải pháp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế của tỉnh; các nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai ứng dụng các giải pháp năng suất xanh và phát triển cộng đồng tại địa phương;
- ​Hỗ trợ doanh nghiệp các nội dung cụ thể như sau:

a) Áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù của ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý mới được công bố;

b) Áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh;

c) Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp;

d) Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế.

Mẫu Phiếu đề xuất tại link sauMẫu Phiếu đề xuất NV KHCN thuộc CTr 1322.doc

2. Thông báo số 411/TB-SKHCN: Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, thực hiện năm 2024 – 2025

Yêu cầu chung:

- Đề xuất phải có tính cấp thiết với ngành, địa phương, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Chương trình quy định tại Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; có quy mô tác động đến nhiều đối tượng và phạm vi rộng trên địa bàn huyện, liên huyện hoặc của tỉnh.

- Dự kiến kết quả, sản phẩm được áp dụng thực tiễn, có khả năng duy trì, lan tỏa và nhân rộng.

- Không trùng lặp với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và Chương trình đã và đang thực hiện.

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ tối đa là 36 tháng.

Định hướng nội dung đề xuất:

- Hỗ trợ thúc đẩy hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp nhằm tạo ra các kết quả nghiên cứu được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

- Hỗ trợ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm quốc gia, sản phẩm, dịch vụ lợi thế, chủ lực của địa phương và các sản phẩm gắn với Chương trình OCOP.

- Hỗ trợ quản lý, khai thác, phát triển hiệu quả nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP theo hướng hợp tác, liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; gắn với đăng ký mã số vùng trồng, an toàn thực phẩm, chứng nhận chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

- Hỗ trợ khai thác, phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm hình thành từ các sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm đạt giải Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, cấp vùng, cấp Quốc gia.

Mẫu Phiếu đề xuất tại link sauMẫu Phiếu đề xuất dự án cấp tỉnh.doc 

Vậy, Quý Thầy/ Cô có nhu cầu gửi đề xuất nhiệm vụ KH&CN cho tỉnh Quảng Ngãi, vui lòng gửi Phiếu đề xuất về Phòng KH&HTQT, bản mềm gửi qua email khoahoc@due.edu.vn trước ngày 20/5/2024. Phòng KH&HTQT sẽ tổng hợp các đề xuất và gửi đến Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi.

Trân trọng cảm ơn!

P. KH&HTQT.

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn