DHKT

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

          ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017

(tính đến 31/12/2016)

                                                                         Đơn vị tính: Người

STT

Nội dung

Tổng số


Giáo sư

Phó Giáo sư

TSKH,

Thạc sĩ

Cử nhân

Ghi chú

tiến sỹ

1

2

3

4

5

6

7


(3+4+5+6+7+8)Tổng số

265

4

19

52

176

14


1

Khoa Du lịch

18

0

0

5

13

0


2

Khoa Quản trị kinh doanh

23

2

3

6

10

2

2 CN đang học ThS

3

Khoa Kinh tế chính trị

13

0

0

4

9

0


4

Khoa Kế toán

42

1

7

4

28

2

2 CN đang học ThS

5

Khoa Kinh tế

21

1

1

3

15

1

1 CN đang học ThS

6

Khoa Ngân hàng

18

0

1

4

13

0


7

Khoa Thương mại

30

0

0

7

21

2

2 CN đang học ThS

8

Khoa Tài chính

20

0

3

3

14

0


9

Khoa Lý luận chính trị

16

0

2

6

6

2

1 CN đang học TS

10

Khoa Luật

23

0

0

2

16

4

3 CN đang học ThS

11

Khoa Marketing

15

0

2

4

9

0


12

Khoa Thống kê - Tin học

21

0

0

3

18

0


13

Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành

5

0

0

1

4

0


 

 

Ghi chú: Các TSKH và tiến sỹ nếu đã tính trong số giáo sư và phó giáo sư thì không tính trùng trong cột 5 nữa.