DHKT

Cơ cấu tổ chức

06/01/2015

Công đoàn Trường Đại học Kinh tế là công đoàn cấp cơ sở trực thuộc Công đoàn Đại học Đà Nẵng, gồm 14 công đoàn bộ phận, 5 Ban và 1 Văn phòng.                            

 Cơ cấu Ban Chấp hành Công đoàn

Chủ tịch:             TS. Nguyễn Thị Bích Thu. Di động: 0983417623

Phó Chủ tịch       Ths. Phan Kim Tuấn. Di động: 0945289999

                           Ths. Nguyễn Văn Long. Di Động: 0905777948

Ban Thường vụ:

1. Nguyễn Thị Bích Thu

2. Phan Kim Tuấn

3. Nguyễn Văn Long

4. Nguyễn Thị Thu Hà

5. Trịnh Thị Trinh

Ban Chấp hành:

1. Nguyễn Thị Bích Thu                            9. Ông Nguyên Chương

2. Phan Kim Tuấn                                   10. Nguyễn Thị Hải Đường

3. Nguyễn Văn Long                                11. Phan Thị Bích Vân

4. Nguyễn Thị Thu Hà                              12. Phan Trọng An

5. Trịnh Thị Trinh                                     13. Trần Văn Phi

6. Nguyễn Văn Hoàn                               14. Nguyễn Thị Nga

7. Nguyễn Anh Tuấn                                15. Nguyễn Thùy Linh

8. Huỳnh Phương Đông

Các ban:

1. Ban Thi đua.Trưởng ban: Ths Phan Trọng An

2. Ban Phong trào: Trưởng ban: Ths Nguyễn Anh Tuấn

3. Ban Nữ công: Trưởng ban. Ths. Nguyễn Thị Hải Đường

4. Ban Chuyên môn: Trưởng ban: Ths Ông Nguyên Chương

5. Ủy ban kiểm tra: Chủ nhiệm: Ths Nguyễn Thị Thu Hà

Phụ trách tài chính: Nguyễn Thùy Linh

Phụ trách văn phòng: Hồ Thị Thu Sương