DHKT

 Danh mục các đề tài khoa học do ĐHĐN quản lý năm 2014

19/12/2014

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng duyệt danh mục đề tài khoa học do ĐHĐN quản lý năm 2014 và quyết định só 1710 của Giám đốc ĐHĐN ngày 31/03/2014, 05/15 đề tài của Trường Đại học Kinh tế đã được duyệt danh mục

Thông tin chi tiết xin xem tại file đính kèm