DHKT

VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TỪ CẤP BỘ TRỞ LÊN

19/10/2022

Loại văn bản

Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung văn bản

Số hiệu

Ngày ban hành

Thông tư

Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

08/2022/TT-BGDĐT

06/06/2022

Thông tư

Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ

23/2021/TT-BGDĐT

30/08/2021

Thông tư

Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

18/2021/TT-BGDĐT

28/06/2021

Thông tư

Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

17/2021/TT-BGDĐT

22/06/2021

Thông tư

Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học

08/2021/TT-BGDĐT

18/03/2021

Quyết định

Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai

22/2001/QĐ-BGDĐT

26/06/2001

Quyết định

Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

18/2017/QĐ-TTg

31/05/2017

Thông tư

Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

08/2017/TT-BGDĐT

04/04/2017

Quyết định

Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam

1982/QĐ-TTg

18/10/2016

Quyết định

Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

17/VBHN-BGDĐT

15/05/2014

Thông tư

Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

15/2014/TT-BGDĐT

15/05/2014

Thông tư

Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

03/2014/TT-BTTTT

11/03/2014