DHKT

Đề cương chi tiết các học phần ngành Quản lý nhà nước

TT

Mã học phần

Tên học phần

Liên kết

 

 

Học phần chung cho ngành

 

01

SMT1001

Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1

Tải file

02

SMT1002

Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2

Tải file

03

SMT1003

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Tải file

04

SMT1004

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải file

05

LAW1001

Pháp luật đại cương

Tải file

06

TOU1001

Giao tiếp trong kinh doanh

Tải file

07

ENG1001

Tiếng Anh đại cương 1 (A2.1)

Tải file

08

ENG2001

Tiếng Anh đại cương 2 (A2.2)

Tải file

09

MIS1001

Tin học văn phòng

Tải file

10

MAT1001

Toán ứng dụng trong kinh tế

Tải file

11

MGT1001

Kinh tế vi mô

Tải file

12

ECO1001

Kinh tế vĩ mô

Tải file

13

MGT1002

Quản trị học

Tải file

14

 

Giáo dục thể chất

Tải file

15

 

Giáo dục Quốc phòng

Tải file

16

SMT2001

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Tải file

17

ACC1001

Nguyên lý kế toán

Tải file

18

ECO2002

Kinh tế phát triển

Tải file

19

IBS2002

Kinh tế quốc tế

Tải file

20

ECO2004

Kinh tế công

Tải file

21

BAN2001

Tài chính công

Tải file

22

ECO2003

Kinh tế môi trường

Tải file

23

STA2002

Thống kê kinh doanh và kinh tế

Tải file

24

ECO2001

Quản lý nhà nước về kinh tế

Tải file

25

ENG3005

Tiếng Anh kinh tế

Tải file

26

SMT3009

Chính trị học

Tải file

27

SMT3010

Logic học

Tải file

28

SMT3011

Đại cương văn hóa Việt Nam

Tải file

29

SMT3012

Hành chính học

Tải file

30

SMT3013

Lịch sử hành chính Nhà nước Việt Nam

Tải file

31

SMT3019

Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước

Tải file

32

SMT3002

Lịch sử các học thuyết chính trị

Tải file

33

LAW2006

Luật hiến pháp

Tải file

34

LAW2007

Luật hành chính

Tải file

35

LAW3006

Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

Tải file

36

MGT3013

Khoa học quản lý

Tải file

37

SMT3022

Dịch vụ công

Tải file

38

SMT3023

Quản lý nhà nước về văn hóa

Tải file

 

 

Chuyên ngành Hành chính công

 

39

SMT3014

Kỹ thuật tổ chức công sở

Tải file

40

SMT3015

Quản lý Nhà nước về đô thị

Tải file

41

SMT3016

Quản lý Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn

Tải file

42

SMT3018

Đạo đức công vụ

Tải file

43

SMT3020

Tổ chức nhân sự trong cơ quan hành chính

Tải file

44

SMT3021

Nghiệp vụ văn thư lưu trữ

Tải file

45

SMT3025

Phân tích chính sách công

Tải file

46

SMT3027

Hành chính công

Tải file

47

TOU3012

Quản trị khu vực công

Tải file

48

SMT3017

Quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường

Tải file

49

SMT3024

Quan hệ công chúng và giao tiếp công vụ

Tải file

50

SMT3026

Quản lý nhà nước về tôn giáo và dân tộc

Tải file

51

HRM3001

Quản trị nguồn nhân lực

Tải file

52

MIS3024

Chính phủ điện tử

Tải file

53

RMD3001

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Tải file

54

SMT4003

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Tải file

55

SMT4004

Khóa luận tốt nghiệp (*)

Tải file

 

 

Chuyên ngành Kinh tế chính trị

 

39

SMT3001

Quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước

Tải file

40

SMT3003

Lý thuyết kinh tế học hiện đại

Tải file

41

SMT3005

Kinh tế chính trị XHCN và thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

Tải file

42

SMT3006

Kinh tế chính trị Tư bản chủ nghĩa

Tải file

43

SMT3007

Các học thuyết kinh tế trong tác phẩm của Mác và Lênin

Tải file

44

SMT3008

Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước

Tải file

45

TOU3012

Quản trị khu vực công

Tải file

46

SMT3004

An sinh xã hội và các vấn đề xã hội

Tải file

47

SMT3024

Quan hệ công chúng và giao tiếp công vụ

Tải file

48

SMT3027

Hành chính công

Tải file

49

MIS3024

Chính phủ điện tử

Tải file

50

RMD3001

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Tải file

51

SMT4001

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Tải file

52

SMT4002

Khóa luận tốt nghiệp (*)

Tải file