DHKT

Đề cương chi tiết ngành Quản trị kinh doanh

TT

Mã học phần

Tên học phần

Liên kết

01

SMT1001

Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1

Tải file

02

SMT1002

Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2

Tải file

03

SMT1003

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Tải file

04

SMT1004

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải file

05

LAW1001

Pháp luật đại cương

Tải file

06

TOU1001

Giao tiếp trong kinh doanh

Tải file

07

ENG1001

Tiếng Anh đại cương 1 (A2.1)

Tải file

08

ENG2001

Tiếng Anh đại cương 2 (A2.2)

Tải file

09

MIS1001

Tin học văn phòng

Tải file

10

MAT1001

Toán ứng dụng trong kinh tế

Tải file

11

MGT1001

Kinh tế vi mô

Tải file

12

ECO1001

Kinh tế vĩ mô

Tải file

13

MGT1002

Quản trị học

Tải file

14

 

Giáo dục thể chất

Tải file

15

 

Giáo dục Quốc phòng

Tải file

16

ACC1001

Nguyên lý kế toán

Tải file

17

MKT2001

Marketing căn bản

Tải file

18

MIS2002

Hệ thống thông tin quản lý

Tải file

19

HRM2001

Hành vi tổ chức

Tải file

20

STA2002

Thống kê kinh doanh và kinh tế

Tải file

21

FIN2001

Thị trường và các định chế tài chính

Tải file

22

MGT2002

Nhập môn kinh doanh

Tải file

23

IBS2001

Kinh doanh quốc tế

Tải file

24

LAW2001

Luật kinh doanh

Tải file

25

ENG3001

Tiếng Anh kinh doanh

Tải file

26

MKT3001

Quản trị marketing

Tải file

27

MGT3001

Quản trị chiến lược

Tải file

28

MGT3003

Quản trị sản xuất

Tải file

29

HRM3001

Quản trị nguồn nhân lực

Tải file

30

FIN3006

Quản trị tài chính

Tải file

31

MKT3002

Nghiên cứu marketing

Tải file

32

MGT3002

Quản trị chuỗi cung ứng

Tải file

33

MGT3011

Khởi sự kinh doanh

Tải file

34

MGT3004

Quản trị dự án

Tải file

35

MGT3005

Quản trị chất lượng toàn diện

Tải file

36

MGT3095

Đề án kinh doanh

Tải file

37

LAW3001

Luật thương mại quốc tế

Tải file

38

MKT3006

Truyền thông marketing

Tải file

39

HRM3002

Phát triển kỹ năng quản trị

Tải file

40

MGT3008

Quản trị công nghệ và đổi mới

Tải file

41

IBS3007

Quản trị đa văn hóa

Tải file

42

COM3003

Quản trị quan hệ khách hàng

Tải file

43

ACC2002

Kế toán quản trị

Tải file

44

BAN3005

Quản trị ngân hàng

Tải file

45

HRM3005

Thương lượng

Tải file

46

MGT3010

Lý thuyết và thiết kế tổ chức

Tải file

47

COM2001

Quản trị doanh nghiệp thương mại

Tải file

48

RMD3001

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Tải file

50

MGT4001

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Tải file

52

MGT4002

Khóa luận tốt nghiệp (*)

Tải file