DHKT

VĂN BẢN PHÁP QUY LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

VĂN BẢN PHÁP QUY LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

TT

Ký, mã hiệu

Ngàyban hành

Cơ quan
ban hành

Tên tài liệu

Hiệu lực
thi hành

Ghi chú

I. CÁC VĂN BẢN LUẬT

1

10/2012/QH13

6/18/2012

Quốc hội

Luật Lao động

5/1/2013

Tải về

2

58/2010/QH12

11/15/2010

Quốc hội

Luật Viên chức

1/1/2012

Tải về

3

08/2012/QH13

6/18/2012

Quốc hội

Luật Giáo dục đại học

1/1/2013

Tải về

4

58/2014/QH13

11/20/2014

Quốc hội

Luật Bảo hiểm xã hội

1/1/2016

Tải về

II. CÁC VĂN BẢN DƯỚI LUẬT

 

 

 

 

1

32/1994/CP

4/4/1994

Chính phủ

Nghị định về Đại học Đà Nẵng

4/4/1994

Tải về

2

141/2013/NĐ-CP

10/24/2013

Chính phủ

Nghị định141/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học

12/10/2013

Tải về

3

115/2015/NĐ-CP

11/11/20145

Chính phủ

Nghị định 115/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

1/1/2016

Tải về

4

134/2015/NĐ-CP

8/22/2013

Chính phủ

Nghị định 1345/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

2/15/2016

Tải về

5

29/2012/NĐ-CP

4/12/2012

Chính phủ

Nghị định 29/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

6/1/2012

Tải về

6

27/2012/NĐ-CP

4/6/2012

Chính phủ

Nghị định 27/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệmbồi thường, hoàn trả của viên chức

5/25/2012

Tải về

7

68/2000/NĐ-CP

11/17/2000

Chính phủ

Nghị định 68/NĐ-CP về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

12/2/2000

Tải về

8

41/2012/NĐ-CP

5/8/2012

Chính phủ

Nghị định 41/NĐ-CP về quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

6/25/2012

Tải về

9

54/2011/NĐ-CP

7/4/2011

Chính phủ

Nghị định 54/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

9/1/2011

Tải về

10

204/2004/NĐ-CP

12/14/2004

Chính phủ

Nghị định 204/NĐ-CP về chế đồ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

12/30/2004

Tải về

11

76/2009/NĐ-CP

9/15/2009

Chính phủ

Nghị định 76/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 .

11/1/2009

Tải về

12

66/2013/NĐ-CP

6/27/2013

Chính phủ

Nghị định66/NĐ-CP về quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

8/15/2013

Tải về

13

55/2012/NĐ-CP

6/28/2012

Chính phủ

Nghị định 55/NĐ-CP về quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

8/15/2012

Tải về

14

115/2005/NĐ-CP

9/5/2005

Chính phủ

Nghị định 115/NĐ-CP về quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

25/5/2005

Tải về

15

96/2010/NĐ-CP

9/20/2010

Chính phủ

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ vềdoanh nghiệp khoa học và công nghệ

11/6/2010

Tải về

16

44/2013/NĐ-CP

5/10/2003

Chính phủ

Nghị định 44/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luậtLao động về hợp đồng lao động

7/1/2013

Tải về

17

45/2013/NĐ-CP

5/10/2013

Chính phủ

Nghị định 45/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

7/1/2013

Tải về

18

127/2008/NĐ-CP

12/12/2008

Chính phủ

Nghị định 127/NĐ-CPquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

1/1/2009

Tải về

19

86/2010/NĐ-CP

8/13/2010

Chính phủ

Nghị định 86/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH

10/1/2010

Tải về

1

70/2014/QĐ-TTg

10/12/2014

Chính phủ

Điều lệ trường đại học

30/10/2015

Tải về

2

107/2007/QĐ-TTg

7/13/2007

Chính phủ

Quyết định về việc tính thời gian để hưởng chế độ BHXH đối với CBCCVC, công nhân, quân dân và công an nhân dân thuộc biên chế các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính tri - xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị vũ trang đã xuất cảnh hợp pháp nhưng không về nước đúng hạn

Sau 15 ngày kể từ ngày đăngcông báo

Tải về

3

174/2008/QĐ-TTg

12/31/2008

Chính phủ

Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng

Tải về

4

20/2012/QĐ-TTg

4/27/2012

Chính phủ

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư”ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ

6/15/2012

Tải về

5

244/2005/QĐ-TTg

10/6/2005

Chính phủ

Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

 

Tải về

6

13/2013/QĐ-TTg

2/6/2013

Chính phủ

Quyết định về chế độ,chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên CS HCM, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trongcác cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề

3/26/2013

Tải về

7

64/2013/QĐ-TTg

11/11/2013

Chính phủ

Quyết định về điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện

1/1/2014

Tải về

8

70/2014/QĐ-TTg

12/10/2014

Chính phủ

Quyết định ban hành Điều lệ Trường đại học

1/30/2015

Tải về

9

27/2003/QĐ-TTg

2/19/2003

Chính phủ

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo

 

Tải về

10

78/2004/QĐ-BNV

11/3/2004

Bộ Nội vụ

Quyết định về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạchviên chức

 

Tải về

11

911/QĐ-TTg

6/17/2010

Chính phủ

911QĐ-CP về việc phê duyệt Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 (Đề án 911)

6/17/2010

Tải về

12

599/TTg

17/4/2013

Chính phủ

599QĐ-CP về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2020” (gọi tắt là Đề án 599)

17/4/2013

Tải về

13

47/2014/QĐ-BGDĐT

12/31/2014

Bộ GD & ĐT

Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

3/25/2015

Tải về

14

01/QĐ-BHXH

1/3/2014

BHXHViệt Nam

Quyết định ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH

4/1/2014

Tải về

1

141/2009/TT-BTC

7/13/2009

Bộ Tài chính

Quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”

9/29/2009

Tải về

2

35/2012/TT-BGDĐT

10/12/2012

Bộ GD & ĐT

Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án 911

10/12/2012

Tải về

3

130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT

 

Bộ GD & ĐT
Bộ Tài chính

Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Đề án 911

 

Tải về

4

15/2001/TT-BTCCBCP

4/11/2001

Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, nhà nước, đơn vị sự nghiệp

1/1/2001

Tải về

5

15/2012/TT-BNV

12/25/2012

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

2/15/2013

Tải về

6

16/2012/TT-BNV

12/28/2012

Bộ Nội vụ

Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

3/1/2013

Tải về

7

14/2012/TT-BNV

12/18/2012

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

2/5/2013

Tải về

8

09/2012/TT-BNV

12/10/2012

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức,viên chức

2/1/2013

Tải về

9

19/2014/TT-BNV

12/4/2014

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

2/2/2015

Tải về

10

05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC

3/10/2015

Bộ GD & ĐT
-Bộ Tài chính

Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Đề án 599

3/10/2015

Tải về

11

36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

11/28/2014

Bộ GD & ĐT

Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

2/1/2015

Tải về

12

163/2010/TTLT-BTC-BNV

10/20/2010

Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ

Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức

12/5/2010

Tải về

13

02/2007/TT-BNV

5/25/2007

Bộ Nội vụ

Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức viên chức

 

Tải về

14

03/2008/TT-BNV

6/3/2008

Bộ Nội vụ

Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

 

Tải về

15

12/2012/TT-BNV

12/18/2012

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

2/15/2013

Tải về

16

141/2011/TT-BTC

10/20/2011

BộTài Chính

Thông tư của Bộ Tài chính về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

1/1/2012

Tải về

17

04/2009/TT-BLĐTBXH

1/22/2009

Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP

1/1/2009

Tải về

18

07/2010/TT-BYT

4/5/2010

Bộ Y tế

Thông tư hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia BHXH bắt buộc

5/19/2010

Tải về

19

09/2009/TTLT-BYT-BTC

8/14/2009

Bộ Y tế - Bộ Tài chính

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế

10/1/2009

Tải về

20

01/2005/TT-BNV-BTC

1/5/2005

Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với CBCCVC

 

Tải về

21

02/2005/TT-BNV

1/5/2005

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với CBCCVC

 

Tải về

22

04/2005/TT-BNV

1/5/2005

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với CBCCVC

 

Tải về

23

05/2005/TT-BNV

1/5/2005

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với CBCCVC

 

Tải về

24

07/2005/TT-BNV

1/5/2005

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ độc hại, nguy hiểm đối với CBCCVC

 

Tải về

25

08/2005/TTLT-BNV-BTC

1/5/2005

Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với CBCCVC

 

Tải về

26

78/2005/TT-BNV

8/10/2005

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với CBCCVC kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác

 

Tải về

27

79/2005/TT-BNV

8/10/2005

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn chuyển xếp lương đối với CBCCVC khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước

 

Tải về

28

16/2009/TT-BGDĐT

7/17/2009

Bộ GD & ĐT

Thông tư quy định chi tiết việc xét công nhận hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS

9/4/2009

Tải về

29

30/2012/TT-BGDĐT

9/11/2012

Bộ GD & ĐT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

10/26/2012

Tải về

30

25/2013/TT-BGDĐT

7/15/2013

Bộ GD & ĐT

Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở

8/30/2013

Tải về

31

05/2014/TT-BGDĐT

2/28/2014

Bộ GD & ĐT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

4/14/2014

Tải về

32

68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH

12/30/2011

Bộ GD & ĐT, Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâmniên đối với nhà giáo

2/20/2012

Tải về

33

01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC

1/23/2006

Bộ GD & ĐT – Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg

 

Tải về

34

102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC

8/2/2010

Bộ Quốc phòng; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ ....

9/18/2010

Tải về

35

07/2013/TTLT-BGD ĐT-BNV-BTC

3/8/2013

Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờđối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

4/22/2013

Tải về

36

07/2013/TT-BNV

7/31/2013

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có tính chấtđặc thù

9/15/2013

Tải về

37

08/2013/TT-BNV

7/31/2013

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCCVC

9/15/2013

Tải về

38

08/2014/TT-BGDĐT

3/20/2014

Bộ GD & ĐT

Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

3/20/2014

Tải về

39

07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV

4/15/2009

Bộ GD & ĐT

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập và giáo dục

5/30/2009

Tải về

40

03/2014/TT-BKHCN

3/31/2014

Bộ KH&CN

Thông tưHướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

5/15/2014

Tải về

41

163/2013/TTLT/BTC-BNV

11/15/2013

Bộ Tài chính- Bộ Nội vụ

Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

1/1/2014

Tải về