DHKT

Giấy báo trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng năm 2015

28/08/2015

Giấy báo trúng tuyển được sắp xếp theo STT. Thí sinh căn cứ vào Mã hồ sơ (khi nộp giấy xét tuyển) để tìm STT tương ứng.

Bước 1: Xem STT của thí sinh tại đây

Bước 2: Tải Giấy báo trúng tuyển (Giấy báo trúng tuyển sắp xếp theo STT)

TT

Số thứ tự thí sinh

 

1

1 - 100

Tải file

2

101 - 200

Tải file

3

201 - 300

Tải file

4

301 - 400

Tải file

5

401 - 500

Tải file

6

501 - 600

Tải file

7

601 - 700

Tải file

8

701 - 800

Tải file

9

801 - 900

Tải file

10

901 - 1000

Tải file

11

1001 - 1100

Tải file

12

1101 - 1200

Tải file

13

1201 - 1300

Tải file

14

1301 - 1400

Tải file

15

1401 - 1500

Tải file

16

1501 - 1600

Tải file

17

1601 - 1700

Tải file

18

1701 - 1800

Tải file

19

1801 - 1900

Tải file

20

1901 - 2000

Tải file

21

2001 - 2100

Tải file

22

2101 - 2200

Tải file

23

2201 - 2285

Tải file


Bước 3: Xem thông báo nhập học theo địa chỉ trang web http://due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/2772/bid/456