DHKT

Sẵn sàng cho Hội thảo quốc gia Nguồn nhân lực và động lực phát triển đất nước

19/09/2022

Vào ngày 23/9/2022, Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Nguồn nhân lực và động lực phát triển đất nước” sẽ được tổ chức vào tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng với phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng.

Đại hội XIII của Đảng năm 2021 đề ra Chiến lược phát triển là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để thực hiện mục tiêu trên, việc tạo động lực phát triển có vai trò quan trọng. Với ý nghĩa đó, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN nhận trách nhiệm tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Nguồn nhân lực và động lực phát triển đất nước”. Đây sẽ là diễn đàn trao đổi, thảo luận đánh giá thực trạng nguồn nhân lực, động lực phát triển, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo động lực phát triển đất nước.

Sau 6 tháng triển khai, Ban tổ chức Hội thảo vinh dự nhận được 152 bài tham luận với gần 200 nhà khoa học của 60 trường đại học, học viện, viện nghiên cứu trên cả nước, trong đó 112 bài được chọn để in kỷ yếu của Hội thảo. Nội dung các bài tham luận tập trung hai lĩnh vực là nguồn nhân lực và động lực phát triển đất nước. Các công trình của các chuyên gia đã phân tích làm rõ nguồn nhân lực là nguồn lực con người được đào tạo, sử dụng có chất lượng và hiệu quả với tổng hợp các phẩm chất về nhân cách, trí thức sáng tạo, năng lực thực hành và nguồn nhân lực đã đóng góp to lớn vào sự phát triển của đất nước. Bên cạnh việc khẳng định những thành tựu, các bài tham luận phân tích, đánh giá thực trạng yếu kém nguồn nhân lực trên các tiêu chí về số lượng, chất lượng, cơ cấu đào tạo, mức độ đáp ứng hiệu quả đối với yêu cầu phát triển của kinh tế - xã hội, khả năng thích ứng với đại dịch Covid-19 và tương quan so sánh với nguồn nhân lực của khu vực. Đồng thời, phân tích, đánh giá ở bình diện xây dựng hệ thống chính trị, thực hành dân chủ, xây dựng cơ chế, chính sách, phát triển văn hóa - con người, giáo dục, khoa học - kỹ thuật và phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc trong phát triển đất nước.


Từ thực trạng, các bài báo đã đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực đáp ứng thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo - quản lý giỏi; đội ngũ cán bộ - công chức giỏi; đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ; đội ngũ lao động có chất lượng. Việc đào tạo nguồn nhân lực phải toàn diện bao gồm: văn hóa, đạo đức, nhân cách; năng lực tri thức chuyên môn; năng lực tư duy sáng tạo; năng lực thực hành và kỹ năng mềm. Các bài tham luận cũng đã đề xuất các giải pháp khơi dậy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, ý thức tự lực, tự cường, bản lĩnh của dân tộc. Phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tạo sức mạnh nội sinh trong xây dựng và phát triển đất nước... Các động lực trên thúc đẩy tiến trình đổi mới và hội nhập phát triển đất nước trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Hội thảo Quốc gia “Nguồn nhân lực và động lực phát triển đất nước” chào đón có sự hiện diện của gần 100 chuyên gia, nhà khoa học từ trường đại học, học viện, viện nghiên cứu trên cả nước tham dự. Đặc biệt là sự hiện diện của 2 diễn giả chính - chuyên gia trong các lĩnh vực nghiên cứu về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học - công nghệ là: PGS.TS. Trần Quốc Toản, Chuyên gia cao cấp - Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương và PGS.TS. Vũ Văn Phúc - nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Đảng.

Kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia và cán bộ giảng viên quan tâm theo dõi. Xem thêm tại Website: http://due.udn.vn/vi-vn/nguonnhanluc2022_gt/cid/5036

Trung tâm CNTT&TT