DHKT

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển học bổng Cathay Life Insurance năm 2024

07/06/2024
Căn cứ Công văn số 2191/ĐNĐN-HSSV của Đại học Đà Nẵng về việc triển khai chương trình học bổng Cathay Life Insurance năm 2024.

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đề nghị các Khoa xét chọn và gửi danh sách sinh viên (SV) đề xuất nhận học bổng phù hợp với những thông tin sau:

1. Giá trị và số lượng học bổng

-       Giá trị mỗi suất: 3.000.000 đồng.

-       Số lượng học bổng: 13 suất, được phân bổ như sau:

    + Khoa Tài chính: 04 suất

    + Khoa Quản trị kinh doanh: 03 suất

    + Khoa Kế toán: 03 suất

    + Khoa Kinh doanh quốc tế: 03 suất

2. Tiêu chí xét chọn ứng viên

-       Là SV hệ chính quy năm 2 hoặc năm 3 (Khóa 47K, 48K).

-       SV chưa được nhận học bổng bổng do đơn vị ngoài Trường tài trợ trong năm học 2023-2024;

-       SV thuộc đối tượng: Hộ nghèo/Hộ cận nghèo, Mồ côi cả cha và mẹ, sinh viên bị khuyết tật, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

-       Có Điểm học tập, Điểm rèn luyện trung bình đạt loại Khá trở lên;

-       Ưu tiên: SV có thành tích trong các cuộc thi, có đóng góp tích cực cho cộng đồng/xã hội/Nhà trường.

3. Quy trình thực hiện

3.1 Các Khoa thông báo rộng rãi cho SV biết về chương trình học bổng.

3.2 SV nộp hồ sơ trực tiếp về Khoa để được xét duyệt. Hạn cuối SV nộp hồ sơ về Khoa là ngày 12/06/2024 và hồ sơ phải đầy đủ như sau:

-       Bảng điểm học tập học kỳ I năm học 2023-2024 (Bảng điểm do Trường cấp hoặc bản in từ website trường).

-       Giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn nếu có (Sổ Hộ nghèo/Cận nghèo, Giấy xác nhận gia đình khó khăn, Bệnh án của SV hoặc các minh chứng khác);

-       Giấy khen/Giấy chứng nhận/Chứng chỉ/Minh chứng (để xét ưu tiên nếu có).

4.3 Các Khoa xét duyệt hồ sơ của SV và giới thiệu ứng viên về Phòng Công tác sinh viên trước 16h00 ngày 13/06/2024. Các Khoa gửi đầy đủ bản cứng hồ sơ ứng viên được chọn và Mẫu giới thiệu của Khoa (https://tinyurl.com/Cathay-SV-Decu-2024).


Nhà trường đề nghị các Khoa phối hợp triển khai chương trình học bổng Cathay Life Insurance năm 2024 để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên của Khoa