DHKT

Thông báo mở bổ sung lớp HP HK Hè (2023-2024)

10/05/2024

Để đáp ứng nhu cầu đăng ký học hè của sinh viên, Nhà trường thông báo mở bổ sung các lớp học phần sau:

- IETLTS INTERMEDIATE 1

- ENGLISH COMMUNICATION 2


Thời gian đăng ký: Từ 15h00 ngày 10/5/2024 đến 17h00 ngày 11/5/2024.