DHKT

Thông báo kết quả xét khen thưởng trong hoạt động KH&CN Tp. Đà Nẵng năm 2023

10/05/2024

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,


Phòng KH&HTQT xin kính chuyển đến Quý Thầy Cô kết quả xét khen thưởng trong hoạt động KH&CN Tp. Đà Nẵng năm 2023 theo thông tin tại Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND Tp. Đà Nẵng. Năm 2023, Trường Đại học Kinh tế đã đề nghị Sở KH&CN Tp. Đà Nẵng xét khen thưởng cho 17 giảng viên là tác giả của 34 bài báo khoa học. Kết quả, 07 giảng viên đã được nhận khen thưởng của UBND Tp. Đà Nẵng cho hạng mục tác giả có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín. Cụ thể như sau:

TT

Tên bài báo
(tiếng Anh)

Tên bài báo
(tiếng Việt)

Thông tin tạp chí đăng bài, thời gian đăng bài

Nhóm tác giả bài báo(ghi theo thứ tự như nêu trong bài báo)

Tác giả gửi đơn đề nghị khen thưởng

1

The double-edged effects of data privacy practices on customer responses

Tác động hai mặt của chính sách quyền riêng tư dữ liệu đối với phản ứng khách hàng

International Journal of Information Management(thuộc danh mục SSCI của Clarivate Analytics, xếp hạng Q1 và top 1% chuyên ngành Management Information Systems theo Scimago, chỉ số SJR = 4.906). Thời gian đăng bài: tháng 4 năm 2023 (volume 69)

Shijiao (Joseph) Chen,Khai Trieu Tran, Zhenhua (Raymond) Xia, Donia Waseem, Jing A. Zhang, Balkrushna Potdar

Trần Triệu Khải, Tiến sĩ, Nam, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

2

What moves stock prices? The role of news, noise and information

Điều gì làm cho giá cổ phiếu thay đổi? Vai trò của tin tức, nhiễu và thông tin

Review of Financial Studies(thuộc danh mục SSCI của Clarivate Analytics; xếp hạng Q1; Top 1% chuyên ngành Finance (top 2), chuyên ngành Accounting (top 2), và chuyên ngành Economics và Econometrics (top 5) theo Scimago; chỉ số SJR = 12.239). Thời gian đăng bài: tháng 9 năm 2022 (volume 35)

Jonathan Brogaard,Thanh Huong Nguyen, Talis Putnins, Eliza Wu

Nguyễn Thanh Hương, Tiến sĩ, Nữ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

3

Narrative attention and related cryptocurrency returns

Sự chú ý của nhà đầu tư lên các câu chuyện hot và lợi tức của các đồng tiền điện tử có liên quan

Finance Research Letters(thuộc danh mục SSCI của Clarivate Analytics, xếp hạng Q1, chỉ số SJR = 2.231). Thời gian đăng bài: tháng 9 năm 2023 (volume 56)

Khanh Quoc Nguyen,Thanh Huong Nguyen, Bao Linh Do

Nguyễn Thanh Hương, Tiến sĩ, Nữ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

4

Integrating point-of-sale financing into the coordination of a price and credit dependent e-commerce supply chain

Hội nhập tài trợ tại điểm bán vào sự hợp tác của chuỗi cung ứng thương mại điện tử phụ thuộc vào giá và tín dụng

International Journal of Production Economics(NXB Elsevier, SCIE, Q1 Scopus), Chỉ số SJR =3,03, xếp hạng A danh mục ABDC.
Thời gian đăng bài: Tháng 5 năm 2023

Dinh Anh Phan, Vincent Hovelaque, Jean-Laurent Viviani

Phan Đình Anh, Tiến sĩ, Nam, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

5

Entrepreneurial identity play through cross-cultural experience: Insights from returnees

Khám phá căn tính doanh nhân thông qua trải nghiệm liên văn hóa: Thấu hiểu từ trường hợp các doanh nhân trở về từ nước ngoài

Journal of Business Venturing Insights(NXB Elsevier; xếp hạng Q1 Scopus; chỉ số SJR = 1.78; xếp hạng A danh mục ABDC; xếp hạng 48/436 tạp chí trong lĩnh vực Business and International Management (Scopus)). Thời gian đăng bài: tháng 11 năm 2023 (Volume 20); online ngày 02 tháng 08 năm 2023.

Anh Tran Tram Truong

Trương Trần Trâm Anh, Tiến sĩ, Nữ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

6

Corporate social performance and firm debt levels: Impacts of the covid-19 pandemic and institutional environments

Mối quan hệ giữa hiệu quả hoạt động trách nhiệm xã hội và cấu trúc nợ của doanh nghiệp: ảnh hưởng của địa dịch COVID và môi trường thể chế

Finance Research Letters(NXB Elsevier, thuộc danh mục SSCI (ISI), Scopus Q1, ABDC-A, SJR = 2,23). Thời gian đăng bài: tháng 5 năm 2022

Min Bai,Ly Ho

Hồ Thị Hải Ly, Tiến sĩ, Nữ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (Tác giả liên hệ)

7

Is mandatory sustainability disclosure associated with default risk? Evidence from emerging markets

Bắt buộc công bố thông tin bền vững có liên quan đến rủi ro vỡ nợ không? Bằng chứng từ các thị trường mới nổi

Finance Research Letters(thuộc danh mục SSCI của Clarivate Analytics, xếp hạng Q1, chỉ số SJR = 2.23). Thời gian đăng bài: tháng 7 năm 2023 (Volume 55)

Trung K. Do, Xuan Vinh Vo

Đỗ Khắc Trung, Tiến sĩ, Nam, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

8

Effects of consumer perceptions on carbon-offset payment through mediating and moderating mechanisms

Ảnh hưởng của nhận thức của người tiêu dùng đến việc thanh toán bù đắp carbon thông qua các cơ chế trung gian và điều tiết

Transportation Research Part D: Transport and Environment(NXB Elsevier, SSCI, Q1), Chỉ số IF=7.6, SJR(2022)=2.02, Thời gian đăng bài: tháng 2/2023

Bao Quoc Truong-Dinh, Tessa Tien Nguyen, Tzu-Chang Forrest Cheng, Julian Ming-Sung Cheng (2 tác giả người Việt Nam là Bao Quoc Truong-Dinh, Tessa Tien Nguyen)

Trương Đình Quốc Bảo, Tiến sĩ, Nam, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 

Thông tin chi tiết về việc khen thưởng, Quý Thầy/ Cô vui lòng xem Quyết định tại đây: 883 qd.signed.pdf.

Phòng KH&HTQT tin tưởng rằng, với sự năng nổ và nghiêm túc trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học, các giảng viên Trường Đại học Kinh tế sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa trong tương lai, góp phần khẳng định vị thế của DUE trong lĩnh vực nghiên cứu.

 

Trân trọng cảm ơn!

P. KH&HTQT.