DHKT

Kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2023-2024 dành cho các lớp đại học chính quy

02/04/2024

Kính gửi: Sinh viên đại học chính quy.

            Trường Đại học Kinh tế sẽ tổ chức kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2023-2024 dành cho các lớp đại học chính quy theo kế hoạch như sau:

Đợt thi

Thời gian

tổ chức thi

dự kiến

Lớp học phần/Học phần

Đợt 1

Từ 15/04/2024 đến 28/04/2024

- Các lớp học phần học từ tuần 23 đến tuần 36, 37, trừ các học phần: Kỹ năng tranh tụng nghề luật (LAW3052), Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước (LAW3031), Nghiệp vụ nhà hàng (TOU3050), Nghiệp vụ văn thư lưu trữ (SMT3021), Quản trị kinh doanh lưu trú (TOU3054), Quản trị kinh doanh nhà hàng (HOS3021);

- Các học phần: Khuyến mãi (MKT3016), Quan hệ công chúng (MKT3014).

Đợt 2

Từ 20/05/2024 đến 02/06/2024

- Các lớp học phần học từ tuần 23 đến tuần 34, 41, trừ các học phần: Khuyến mãi (MKT3016), Quan hệ công chúng (MKT3014);

- Các lớp học phần học từ tuần 25, 26 đến tuần 41;

- Các học phần: Kỹ năng tranh tụng nghề luật (LAW3052), Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước (LAW3031), Nghiệp vụ nhà hàng (TOU3050), Nghiệp vụ văn thư lưu trữ (SMT3021), Quản trị kinh doanh lưu trú (TOU3054), Quản trị kinh doanh nhà hàng (HOS3021).

03/06/2024

Lớp học phần MKT2902_48KQT_49KQT

Từ 10/06/2024 đến 14/06/2024

Các lớp học phần: MGT1902_49KQT, TOU1901_49KQT, STA2902_49KQT

Đợt 3

Từ 17/06/2024 đến 30/06/2024

- Các lớp học phần học từ tuần 30 đến tuần 41, 45, trừ các lớp học phần MKT2902_48KQT_49KQT, MGT1902_49KQT, TOU1901_49KQT, STA2902_49KQT;

- Các lớp học phần học từ tuần 34 đến tuần 45.

            Đề nghị sinh viên theo dõi lịch thi kết thúc học phần của từng đợt thi và tham gia dự thi đúng lịch. Sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí trong thời hạn quy định để được dự thi kết thúc học phần.

            Trân trọng.