DHKT

Thông cáo báo chí: Hội thảo “Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến phát triển kinh tế số; cơ hội và thách thức đối với Việt Nam”

04/03/2024

Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Kinh tế

Đà Nẵng, ngày 04  tháng 3  năm 2024

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

HỘI THẢO BỐI CẢNH QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ; CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Ngày 4/3/2024, tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề “Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến phát triển kinh tế số; cơ hội và thách thức đối với Việt Nam”. Hội thảo do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức trong khuôn khổ Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Phát triển kinh tế số: Định hướng và giải pháp chính sách”, Mã số KX.04.22/21-25, thuộc Chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021 - 2025”.

Hội thảo được tổ chức nhằm cung cấp thông tin, trao đổi một cách toàn diện về phát triển kinh tế số và xã hội số đã đặt ra những mục tiêu quan trọng nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi số trong xã hội và kinh tế, đồng thời tạo ra cơ hội và thách thức mới cho phát triển kinh tế số tại Việt Nam trong giai đoạn sắp tới.  

Việt Nam không nằm ngoài xu thế phát triển kinh tế số toàn cầu, các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề cập đến các khái niệm về chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số. Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra 12 định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn 2021 - 2030, trong đó định hướng thứ hai xác định: “Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế”.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều khó khăn, thách thức và đầy biến động, nền kinh tế Việt Nam trong năm 2023 tiếp tục chịu “tác động kép” từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập bên trong kéo dài nhiều năm. Trước những khó khăn, thách thức của kinh tế xã hội toàn cầu, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cùng nhiều chính sách, giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân với quyết tâm tạo động lực đột phá để phát triển kinh tế theo mục tiêu đã đề ra. Phát triển kinh tế số, một trong ba trụ cột chính trong chuyển đổi số quốc gia (Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số) luôn đóng vai trò quan trọng trong phát triển nền kinh tế. Để đạt mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 20% vào năm 2025 như Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã đề ra, kinh tế số phải tăng trưởng gấp 3 - 4 lần tăng trưởng GDP, tức là khoảng 20 - 25%/ năm là những nhiệm vụ khó khăn, thách thức, cần có giải pháp đột phá mới có thể đạt được.

Về cơ bản, Hội thảo tập trung thảo luận những vấn đề chính sau đây:

- Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến phát triển kinh tế số: Cơ hội và thách thức;

- “Chuyển đổi số - Lộ trình, năng lực, rào cản và thách thức; Kinh nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam”;

- Xu hướng phát triển kinh tế số đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045.

Ban tổ chức kỳ vọng Hội thảo sẽ là diễn đàn hữu ích để các em sinh viên, các giảng viên, các nhà khoa học, các chuyên gia và những đại biểu tham dự trao đổi, chia sẻ, phản biện những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế số trong bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay. Phát triển kinh tế số giúp nền kinh tế tối ưu hóa nguồn lực, mang lại nhiều lợi ích, giá trị và cơ hội. Mặt khác, kinh tế số đặt ra nhiều yêu cầu, thách thức và khó khăn đòi hỏi mỗi quốc gia phải xây lộ trình phù hợp trong mỗi giai đoạn, từ xây dựng, hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý đến tăng cường đầu tư hạ tầng số và phát triển nguồn nhân lực số.

Hội thảo “Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến phát triển kinh tế số; cơ hội và thách thức đối với Việt Nam” được tổ chức:

- Thời gian: Thứ hai, 07h45 ngày 04 tháng 3 năm 2024

- Địa điểm: Hội trường E - Trường Đại học Kinh tế - 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Trung tâm CNTT&TT