DHKT

Góp ý Dự thảo "Quy định biên soạn, thẩm định, nghiệm thu, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu tham khảo của Trường Đại học Kinh tế -ĐHĐN

16/01/2024
Kính gửi Quý Thầy Cô.

Phòng KH&HTQT xin trân trọng kính mời Quý Thầy Cô đọc và góp ý cho bản dự thảo "Quy định biên soạn, thẩm định, nghiệm thu, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu tham khảo của Trường Đại học Kinh tế -ĐHĐN" dựa trên thông tư 35/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v ban hành Quy định biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học. Kính đề nghị Quý Thầy Cô gửi góp ý về Khoa/ Đơn vị quản lý (theo mẫu Góp ý đính kèm) và thư ký Khoa sẽ tổng hợp phản hồi về Phòng KH&HTQT trước ngày 26/01/2024 (Thứ Sáu), bản mềm gửi về địa chỉ email: khoahoc@due.edu.vn. Sau thời hạn trên, nếu Quý Thầy Cô không có góp ý, được xem như đồng ý với nội dung của Dự thảo.

Toàn văn dự thảo: tại đây

Mẫu góp ý kiến: tại đây

Trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô.
P.KH&HTQT