DHKT

Thông báo về thời gian giảng dạy học kỳ hè - năm học 2022-2023

02/06/2023

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy.

Nhà trường thông báo thời gian giảng dạy các học phần (trừ các học phần thực hành, thực tế) học kỳ hè - năm học 2022-2023 bắt đầu từ tuần 49 (03/07/2023). Sinh viên theo dõi thời khóa biểu cá nhân để tham gia học tập đúng qui định.

Trân trọng!