DHKT

Thông báo: Tham gia tuyển chọn đề tài cấp ĐHĐN kinh phí từ Trường năm 2023

11/05/2023

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của Hội đồng xét duyệt danh mục, Giám đốc ĐHĐN đã phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHĐN kinh phí từ Trường Đại học Kinh tế năm 2023 được giao tuyển chọn chủ nhiệm (xem Danh mục phê duyệt gửi kèm)

Kính thông báo đến Quý Thầy/Cô có mong muốn tham gia tuyển chọn chủ trì các đề tài trên, thì làm hồ sơ theo hướng dẫn tại công văn số 1667/ĐHĐN-KHCNMT ngày 20 tháng 04 năm 2023 (xem Công văn gửi kèm tại link: https://bom.so/WDugPf) và gửi hồ sơ về P. KH&HTQT của Trường trước ngày 17/05/2023.

Trân trọng.

P. KH&HTQT