DHKT

Thông báo V/v hướng dẫn tổ chức Hội nghị/Giải thưởng SVNCKH các cấp năm học 2022-2023

03/04/2023

Kính gửi:

                   - Trưởng các Khoa, Tổ ngoại ngữ chuyên ngành;

      - Trưởng các Phòng TC-HC, CSVC, KH-TC, Đào tạo;

      - Giám đốc Trung tâm đào tạo quốc tế;

      - Quý Thầy Cô hướng dẫn sinh viên NCKH.

 

Căn cứ Thông tư số 26/2021/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 09 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ kế hoạch tổ chức hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh tế năm học 2022-2023;

Phòng Khoa học & HTQT kính thông báo đến Trưởng các Khoa, Tổ Ngoại ngữ chuyên ngành, Trung tâm đào tạo quốc tế, Phòng Đào tạo quản lý chương trình đào tạo quốc tế (sau đây gọi chung là các Đơn vị), kế hoạch tổ chức hội nghị/giải thưởng SVNCKH các cấp cùng các văn bản hướng dẫn các bước thực hiện tại Phụ lục đính kèm. Nội dung chính như sau:

Các nội dung chính và mốc thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị/ Giải thưởng sinh viên NCKH các cấp được gửi trong Phụ lục đính kèm.

- Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Đơn vị (Khoa/ Trung tâm/ Phòng): hoàn thành trước 20/5/2023;

- Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường: ngày 2/6/2023;

- Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học của ĐHĐN năm 2023: gửi hồ sơ trước 03/7/2023;

- Giải thưởng SVNCKH cấp Bộ: gửi hồ sơ trước ngày 20/6/2023;

- Hội thảo quốc tế SVNCKH khối trường ICYREB (Student research ICYREB – SR ICYREB) gửi hồ sơ trước ngày 20/6/2023;

- Giải thưởng SVNCKH thành phố Đà Nẵng năm 2023: gửi hồ sơ trước ngày 15/7/2023;

- Giải thưởng SVNCKH Eureka năm 2023: theo thông báo của BTC;

- Giải thưởng SVNCKH Olympic Kinh tế lượng toàn quốc năm 2023: gửi hồ sơ trực tuyến trước 31/3/2023;

- Các giải thưởng khác.

Kính đề nghị Lãnh đạo các Đơn vị gửi thông tin về các Giải thưởng SVNCKH các cấp đến sinh viên và giáo viên hướng dẫn của Đơn vị, đồng thời tổ chức Hội nghị SVNCKH cấp Đơn vị trước ngày 20/5/2023.

Kính đề nghị các Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch – Tài chính, và Phòng Cơ sở vật chất phối hợp với Phòng Khoa học & HTQT cùng các Đơn vị thực hiện tốt Hội nghị sinh viên NCKH các cấp năm học 2022-2023.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

1. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Bộ phận phụ trách Khoa học

- Điện thoại: 0236.3954.243; Email: khoahoc@due.edu.vn.

- Website: http://due.udn.vn/vi-vn/nghiencuukhoahoc (Mục sinh viên NCKH)

2. Văn phòng các Khoa quản lý

- Điện thoại và Email được cung cấp tại website http://due.udn.vn

Nhà trường thông báo để các Đơn vị và sinh viên biết và triển khai thực hiện.

Chi tiết toàn văn thông báo vui lòng xem tại đây

Biểu mẫu báo cáo sinh viên

Biểu mẫu hội đồng cấp Khoa

         Trân trọng!
         P.KH&HTQT!