DHKT

Thông báo V/v thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 đối với trình độ đại học hệ vừa làm vừa học

22/03/2023

Kính gửi:

                                  - Các đơn vị trong Trường;

                                  - Sinh viên trình độ đại học hệ vừa làm vừa học.

Căn cứ Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023, Quyết định số 1230/QĐ-ĐHKT ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên trình độ đại học hệ vừa làm vừa học như sau:

1. Mức thu học phí

Khóa

Chuyên ngành

Học phí /tín chỉ

(đvt: đồng)

Tất cả các khóa

Kế toán

459.370

Luật học, Hành chính công, Quản trị kinh doanh tổng quát, Kinh tế phát triển

455.810

2. Thời gian thu: Từ ngày 27/3/2023 đến hết ngày 14/4/2023.

3. Phương thức thu học phí

Sinh viên thực hiện chuyển khoản theo thông tin như sau:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN Đà Nẵng

- Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế

- Số TK: 56110000678716

- Nội dung chuyển khoản: <Họ và Tên_Ngành_HP Ky 2 VLVH>.

Nhà trường đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ học phí theo thông báo này. Trường hợp sinh viên không nộp học phí đúng hạn mà không có lý do chính đáng sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nghĩa vụ học phí, sinh viên liên hệ phòng Kế hoạch – Tài chính (email: kehoachtaichinh@due.edu.vn, SĐT: 0236 3847139) để được hỗ trợ.

Trân trọng./.