DHKT

Thông báo V/v thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh

20/03/2023

Kính gửi:

                                  - Các đơn vị trong Trường;

                                  - Học viên cao học, nghiên cứu sinh.

Kính gửi:

                                  - Các đơn vị trong Trường;

                                  - Học viên cao học, nghiên cứu sinh.

Căn cứ Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023, Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-ĐHKT ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh (NCS) như sau:

I. Mức thu

1. Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

1.1 Đối với khóa 44K trở về trước

Nội dung

Học phí NH 2022-2023

(đvt: đồng)

Học phí/
học kỳ

Học phí/
năm học

Nhóm 1:

Ngành: Kinh tế phát triển, Thống kê kinh tế, Triết học

 

 

- Đào tạo tại Trường

9.375.000

18.750.000

- Đào tạo tại Phân hiệu

10.875.000

21.750.000

Nhóm 2:

Ngành: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản lý kinh tế

 

 

- Đào tạo tại Trường

11.625.000

23.250.000

- Đào tạo tại Phân hiệu

13.125.000

26.250.000

1.2 Đối với Khóa 45K trở về sau

a. Chương trình đào tạo Hệ Chính quy

Nội dung

Học phí NH 2022-2023

(đvt: đồng)

Học phí toàn khóa

Học phí/tín chỉ

Nhóm 1:

Ngành: Kinh tế phát triển, Thống kê kinh tế, Triết học

 

 

- Đào tạo tại Trường

37.500.000

625.000

- Đào tạo tại Phân hiệu

43.500.000

725.000

Nhóm 2:

Ngành: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản lý kinh tế

 

 

- Đào tạo tại Trường

46.500.000

775.000

- Đào tạo tại Phân hiệu

52.500.000

875.000

b. Chương trình đào tạo Hệ Vừa làm vừa học

Nội dung

Học phí NH 2022-2023

(đvt: đồng)

Học phí/
học kỳ

Học phí/
năm học

Nhóm 1:

Ngành: Kinh tế phát triển, Thống kê kinh tế, Triết học

 

 

- Đào tạo tại Trường

9.375.000

18.750.000

- Đào tạo tại Phân hiệu

10.875.000

21.750.000

Nhóm 2:

Ngành: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản lý kinh tế

 

 

- Đào tạo tại Trường

11.625.000

23.250.000

- Đào tạo tại Phân hiệu

13.125.000

26.250.000

2. Đối với chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ

Nội dung

Học phí NH 2022-2023

(đvt: đồng)

Học phí/
học kỳ

Học phí/
năm học

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tất cả các ngành

19.375.000

38.750.000

II. Thời gian thu: Từ ngày 21/3/2023 đến hết ngày 06/4/2023.

III. Phương thức thu học phí

Học viên cao học, nghiên cứu sinh thực hiện chuyển khoản theo thông tin sau:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN Hải Vân

- Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế

- Số TK: 56010000693217

- Nội dung chuyển khoản: <Họ và Tên_Lớp_Học phí thạc sĩ/NCS>.

Nhà trường đề nghị học viên cao học, nghiên cứu sinh nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ học phí theo thông báo này. Trường hợp học viên, NCS không nộp học phí đúng hạn mà không có lý do chính đáng sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Trường hợp học viên cao học, nghiên cứu sinh có thắc mắc về các thông tin liên quan đến học phí hoặc gặp khó khăn, trở ngại trong việc thực hiện nghĩa vụ học phí, học viên cao học, nghiên cứu sinh vui lòng liên hệ phòng Kế hoạch - Tài chính qua số điện thoại: 0236 3847139 (trong giờ hành chính) hoặc email: kehoachtaichinh@due.edu.vn để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng./.