DHKT

Thông báo V/v thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên các lớp trình độ đại học hệ chính quy

20/03/2023

Kính gửi:

- Các đơn vị trong Trường;

- Sinh viên các lớp trình độ đại học hệ chính quy.

Căn cứ Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023, Quyết định số 1230/QĐ-ĐHKT ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên các lớp trình độ đại học hệ chính quy trình độ đại học các khóa tuyển sinh như sau:

1. Mức thu học phí

1.1. Chương trình đào tạo đại trà

Khóa

Nhóm học phí

Chuyên ngành

Học phí/tín chỉ

(đvt: đồng)

Khóa 45K trở về trước

Nhóm 1

Kinh tế phát triển, Kinh tế và quản lý công, Kinh tế đầu tư, Quản trị nguồn nhân lực, Thống kê kinh tế xã hội, Hành chính công, Kinh tế chính trị

357.240

Nhóm 2

Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics, Quản trị sự kiện, Tài chính công, Tin học quản lý, Quản trị hệ thống thông tin, Thương mại điện tử, Luật học, Luật kinh doanh

473.180

Nhóm 3

Quản trị kinh doanh tổng quát, Quản trị tài chính, Quản trị kinh doanh du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị Marketing, Truyền thông Marketing, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh thương mại, Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán, Kiểm toán

560.140

Khóa 46K

Nhóm 1

Kinh tế phát triển, Kinh tế và quản lý công, Kinh tế đầu tư, Quản trị nguồn nhân lực, Thống kê kinh tế xã hội, Hành chính công, Kinh tế chính trị, Tài chính công

357.240

Nhóm 2

Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics, Quản trị sự kiện, Tin học quản lý, Quản trị hệ thống thông tin, Thương mại điện tử, Luật học, Luật kinh doanh

473.180

Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh

469.780

Nhóm 3

Quản trị kinh doanh tổng quát, Quản trị tài chính, Quản trị kinh doanh du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị Marketing, Truyền thông Marketing, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh thương mại, Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán, Kiểm toán

560.140

Khóa 47K

Nhóm 1

Kinh tế phát triển, Kinh tế và quản lý công, Kinh tế đầu tư, Quản trị nguồn nhân lực, Thống kê kinh tế xã hội, Hành chính công, Kinh tế chính trị, Tài chính công, Kinh tế quốc tế

357.240

Nhóm 2

Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics, Quản trị sự kiện, Tin học quản lý, Quản trị hệ thống thông tin, Thương mại điện tử, Luật học, Luật kinh doanh, Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh

473.180

Nhóm 3

Quản trị kinh doanh tổng quát, Quản trị tài chính, Quản trị kinh doanh du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị Marketing, Truyền thông Marketing, Quản trị kinh doanh thương mại, Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kinh doanh số, Marketing số

560.140

Ngoại thương, Kế toán, Kiểm toán

564.230

Khóa 48K

Nhóm 1

Kinh tế phát triển, Kinh tế và quản lý công, Kinh tế đầu tư, Quản trị nguồn nhân lực, Thống kê kinh tế xã hội, Hành chính công, Kinh tế chính trị, Tài chính công, Kinh tế quốc tế

356.520

Nhóm 2

Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics, Quản trị sự kiện, Tin học quản lý, Quản trị hệ thống thông tin, Thương mại điện tử, Luật học, Luật kinh doanh, Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh, Công nghệ tài chính

472.460

Nhóm 3

Quản trị kinh doanh tổng quát, Quản trị tài chính, Quản trị kinh doanh du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị Marketing, Truyền thông Marketing, Quản trị kinh doanh thương mại, Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kinh doanh số, Marketing số

559.420

Kế toán, Kiểm toán, Ngoại thương

563.500

Căn cứ Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ, mức thu học phí của năm học 2022-2023 được giữ nguyên như năm học 2021-2022. Do đó, đối với những sinh viên đã nộp học phí của học kỳ I năm học 2022-2023, Nhà trường xử lý số học phí chênh lệch giữa mức sinh viên đã nộp với mức học phí sinh viên phải nộp theo quy định như sau:

- Trường hợp sinh viên đang học trong học kỳ II năm học 2022 - 2023: Học phí chênh lệch sẽ được bù trừ trực tiếp vào học phí phải nộp của học kỳ II năm học 2022 – 2023.

- Trường hợp sinh viên đã kết thúc/tạm ngừng việc học tại trường trong học kỳ II năm học 2022 – 2023: Học phí nộp thừa sẽ được Nhà trường chuyển hoàn vào tài khoản cá nhân của sinh viên tại Ngân hàng Đông Á.

1.2. Chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Anh

Khóa

Nội dung

Học phí/tín chỉ

(đvt: đồng)

Khóa 48K

Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy được giảng dạy bằng tiếng Anh (*)

928.460

(*) Chương trình này được giảng dạy bằng tiếng Anh, trừ các học phần lý luận chính trị, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh.

1.3. Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy liên kết quốc tế

Nội dung

Học phí HK II/NH 2022-2023

(đvt: đồng)

Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy liên kết quốc tế (tất cả các khóa)

25.000.000

2. Thời gian thu: Từ ngày 27/3/2023 đến hết ngày 09/4/2023.

3. Phương thức thu học phí

Nhà trường thu học phí bằng phương thức thu qua thẻ liên kết sinh viên tại ngân hàng. Đề nghị sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Á trong thời gian thu học phí theo quy định.

Nhà trường đề nghị sinh viên Hệ Chính quy nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ học phí theo thông báo này. Trường hợp sinh viên không nộp học phí đúng hạn mà không có lý do chính đáng sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Trường hợp sinh viên có thắc mắc về các thông tin liên quan đến học phí hoặc gặp khó khăn, trở ngại trong việc thực hiện nghĩa vụ học phí, sinh viên vui lòng liên hệ phòng Kế hoạch – Tài chính qua số điện thoại: 0236 3847139 (trong giờ hành chính) hoặc email: kehoachtaichinh@due.edu.vn để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng./.