DHKT

Thông báo V/v tiếp nhận hồ sơ xét duyệt và công nhận sáng kiến năm học 2022-2023

13/03/2023

Căn cứ Quyết định số 4765/QĐ-ĐHĐN ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến;

Căn cứ Quyết định số 303/QĐ-ĐHKT ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng;

Nhà trường thông báo đến các đơn vị và người lao động trong toàn Trường về việc nộp hồ sơ xét duyệt và công nhận sáng kiến năm học 2022-2023. Nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng là cán bộ, viên chức, người lao động hợp đồng (có thời hạn từ 12 tháng trở lên, hợp đồng không xác định thời hạn) đang làm việc tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

2. Đối tượng được công nhận là sáng kiến

Đối tượng được công nhận là sáng kiến gồm các giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (gọi chung là giải pháp). Đối tượng được công nhận sáng kiến được quy định tại Điều 3 tại Quyết định số 4765/QĐ-ĐHĐN ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến.

3. Tiêu chuẩn sáng kiến

Giải pháp được công nhận là sáng kiến nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

3.1. Tính mới: Một giải pháp được coi là có tính mới nếu không trùng với nội dung của giải pháp trong đơn đăng ký sáng kiến nộp trước; chưa công khai trong các văn bản, tài liệu; không trùng với giải pháp của người khác đã được áp dụng; và chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc phải thực hiện.

3.2. Tính khả thi: Một giải pháp được coi là có tính khả thi nếu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; phù hợp với điều kiện thực hiện nhiệm vụ của đơn vị tại thời điểm đưa ra sáng kiến để triển khai; và được áp dụng ngay trong công việc của các cá nhân tại cơ quan, đơn vị.

3.3. Tính hiệu quả: Một giải pháp được coi là có tính hiệu quả nếu mang lại hiệu quả trong công tác quản lý, tham mưu, phục vụ; cải thiện điều kiện làm việc, công tác.

Thời gian triển khai, ứng dụng sáng kiến: từ ngày 1/7/2022 đến 30/6/2023.

4. Hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến

Hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến gồm:

- Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (Mẫu 1);

- Báo cáo kết quả thực hiện sáng kiến (Mẫu 2);

- Các tài liệu liên quan khác để chứng minh (nếu có hoặc khi có yêu cầu của Hội đồng xét duyệt và công nhận sáng kiến).

5. Tiếp nhận hồ sơ

- Hình thức: Hồ sơ nộp gồm 1 bộ bản in (Mẫu 1 và Mẫu 2); bản điện tử được gửi qua địa chỉ email: khoahoc@due.edu.vn và tại form đăng ký trực tuyến: https://forms.gle/S2hjM233s7xztAB77

- Thời gian: việc nộp hồ sơ kết thúc trước ngày 10/04/2023.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Kinh tế

P302, Tầng 3, Tòa nhà Đa năng

Email: khoahoc@due.edu.vn, SĐT: 02363.958.635 (gặp đ/c Trần Lương Kim Dung)

Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các Đơn vị thông báo và tạo điều kiện để cán bộ, viên chức, người lao động trong Đơn vị nộp hồ sơ xét duyệt và công nhận sáng kiến đúng thời gian quy định.

Thông tin chi tiết về việc xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở, Quý Thầy Cô vui lòng tham khảo thêm các tài liệu đính kèm: Quyết định số 4765/QĐ-ĐHĐN ngày 28/12/2020, Quyết định số 303/QĐ-ĐHKT ngày 22 tháng 02 năm 2021.

Trân trọng./.