DHKT

Kết quả xét cảnh báo học tập, thôi học và học tiếp học kỳ I năm học 2022 - 2023

03/03/2023

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy.

        

Hiện nay đã có kết quả xét Cảnh báo học tập, thôi học và học tiếp học kỳ I năm học 2022 - 2023 (dự kiến). Đề nghị sinh viên các lớp hệ chính quy đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình để xem kết quả.

 

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ với Thầy, Cô giáo vụ Khoa và Phòng Đào tạo trong ngày thứ 2 (06/03/2023) để được giải quyết.


Trân trọng!