DHKT

Thông báo về kế hoạch học tập Giáo dục Quốc phòng - An ninh dành cho sinh viên khoá 48K, hệ chính quy, tuyển sinh năm 2022

06/01/2023

    ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 35 /TB-ĐHKT                                 Đà Nẵng, ngày 06 tháng 01 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch học tập Giáo dục Quốc phòng - An ninh

dành cho sinh viên khoá 48K, hệ chính quy, tuyển sinh năm 2022

     Căn cứ Thông báo số 26/TB-ĐHĐN về kế hoạch học tập các lớp giáo dục quốc phòng và an ninh khóa 12 và 15 năm học 2022 – 2023, của Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQPAN) Đại học Đà Nẵng, Nhà trường tổ chức cho sinh viên khoá 48K học học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh. Cụ thể như sau:

I. Kế hoạch học tập

1.1. Thời gian học tập: 04 tuần, gồm:

- Nội dung lý thuyết (LT): 02 tuần theo hình thức trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams và hệ thống LMS tại địa chỉ http://hoctap.des.udn.vn/des;

- Nội dung thực hành (TH): học tập trung 02 tuần. Sinh viên thực hiện chế độ học tập và sinh hoạt nội trú tại Khoa GDQPAN (Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng). Khoa GDQPAN sẽ thông báo chi tiết trong thời gian học lý thuyết.

1.2.  Thời khóa biểu khóa học được cập nhật và thông báo trên website Khoa GDQPAN tại địa chỉ: http://gdqpan.des.udn.vn

1.3. Phân bổ lớp học:

1.3.1 Đợt 1 (Khóa học 12): Từ ngày 19/02/2023

Khóa học

Thời gian học tập (tuần)

Sinh viên các lớp

Thời gian khai giảng

T30

T31

T32

T33

12

LT

LT

TH

TH

48K02.1, 48K02.2, 48K06.1,
48K06.2, 48K06.3, 48K06.4,
48K06.5, 48K06.6,
48K07.1, 48K07.2, 48K07.3,
48K08.1, 48K08.2, 48K08.3,
48K09,
48K13.1, 48K13.2,
48K17.1, 48K17.2,
48K18.1, 48K18.2,
48K18.3, 48K18.4,
48K19, 48K22.1, 48K22.2, 48K22.3,
48K24, 48K25.1, 48K25.2,
48K25.3, 48K25.4, 48K25.5,
48K27, 48K30

8h00 ngày 19/02/2023

(Trực tuyến trên nền tảng Micosoft Teams)

TH

TH

LT

LT

7h00 ngày 20/02/2023

(Trực tiếp
tại Khoa GDQPAN)

Ghi chú:

Tuần 30 (ký hiệu T30, bắt đầu từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023)

- Tuần 31 (ký hiệu T31, bắt đầu từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/3/2023)

- Tuần 32 (ký hiệu T32, bắt đầu từ ngày 06/3/2023 đến ngày 12/3/2023)

- Tuần 33 (ký hiệu T33, bắt đầu từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/3/2023)

1.3.1 Đợt 2 (Khóa học 15): Từ ngày 21/05/2023


Khóa học

Thời gian học tập (tuần)

Sinh viên các lớp

Thời gian khai giảng

T43

T44

T45

T46

15

LT

LT

TH

TH

48K01.1, 48K01.1-E,
48K01.2, 48K01.2-E,
48K01.3, 48K01.4, 48K01.5,
48K03.1, 48K03.2, 48K03.3,
48K04, 48K05, 48K12,
48K14.1, 48K14.2,
48K15.1, 48K15.2, 48K15.3,
48K16, 48K20,
48K21.1, 48K21.2,
48K23.1, 48K23.2, 48K23.3,
48K26, 48K28,
48K29.1, 48K29.2,
48K31.1, 48K31.2, 48K31.3,
48K32.1, 48K32.2, 48K33

8h00 ngày 21/5/2023

(Trực tuyến trên nền tảng Micosoft Teams)

TH

TH

LT

LT

7h00 ngày 22/5/2023

(Trực tiếp
tại Khoa GDQPAN)

Ghi chú:

- Tuần 43 (ký hiệu T43, bắt đầu từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023)

- Tuần 44 (ký hiệu T44, bắt đầu từ ngày 29/5/2023 đến ngày 04/6/2023)

- Tuần 45 (ký hiệu T45, bắt đầu từ ngày 05/6/2023 đến ngày 11/6/2023)

- Tuần 46 (ký hiệu T46, bắt đầu từ ngày 12/6/2023 đến ngày 18/6/2023)

II. Các nội dung cần chuẩn bị

2.1. Học phí học tập: 800.000đ/sinh viên. Sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân (Thẻ sinh viên liên kết của Ngân hàng Đông Á) từ ngày 06/01/2023 đến hết ngày 01/02/2023 để Nhà trường lập danh sách sinh viên đi học chuyển Khoa GDQPAN.

2.2. Kinh phí nội trú cho 02 tuần học thực hành tập trung (Sinh viên sẽ nộp trực tiếp cho Khoa GDQPAN vào ngày tập trung học thực hành):

- Tiền ăn: 60.000đ/sinh viên/ngày;

- Tiền giặt, ủi trang phục: 50.000 đồng/sinh viên/khóa học;

- Tiền điện, nước thanh toán theo phòng ở (theo chỉ số sử dụng thực tế). Riêng đối với tiền điện, nước sinh viên thanh toán trước khi bàn giao phòng ở lại cho Khoa.

III. Các yêu cầu khác

- Trong thời gian học tập Giáo dục Quốc phòng - An ninh, sinh viên phải thực hiện nghiêm túc các quy định, điều lệnh và chịu sự quản lý của Khoa GDQPAN Đại học Đà Nẵng.

- Chứng chỉ GDQPAN là điều kiện xét tốt nghiệp khi ra Trường. Vì vậy, Nhà trường yêu cầu sinh viên phải học tập nghiêm túc để cuối khóa được Khoa GDQPAN cấp "Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh".

- Đối với sinh viên đã có Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh phải liên hệ Phòng Công tác sinh viên (gặp Thầy Quang) để làm thủ tục xin miễn học trước ngày 01/02/2023.

- Sinh viên cần biết thêm thông tin chi tiết về khóa học, tra cứu tại website: http://gdqpan.des.udn.vn hoặc Email: daotao.gdqdan@des.udn.vn hoặc số điện thoại: 02363.950779. Zalo: 0907.000.210.

Đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

Trân trọng.

                                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                            TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Nơi nhận:                                                        

- Hiệu trưởng (để b/cáo);

- Khoa GDQPAN, ĐHĐN (để ph/hợp);                                              

- Các đơn vị trong Trường (để ph/hợp);                           

- Sinh viên Khóa 48K (để th/hiện);

- Lưu VT, P. CTSV./.