DHKT

Thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ II năm học 2022-2023 đối với SV hệ chính quy

04/01/2023

 

Kính gừi: - Các đơn vị trong trường;

- Giảng viên giảng dạy các lớp chính quy trong HK II năm học 2022-2023;

- Sinh viên các lớp Hệ chính quy;           

Thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ II năm học 2022-2023, Nhà trường kính thông báo thời gian bắt đầu học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên hệ chính quy từ thứ Hai, ngày 06/02/2023 (Tuần 28).

Sinh viên và giảng viên theo dõi thời khóa biểu cá nhân để thực hiện công tác học tập và giảng dạy theo kế hoạch.

Trân trọng!