DHKT

Thông báo: Đăng ký biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo và tài liệu giảng dạy năm học 2022-2023

11/11/2022

Kính gửi: Quý Thầy/cô

Căn cứ Thông tư số 35/2021/TT-BGDĐT; Căn cứ Nghị quyết số 04/-HĐT; Căn cứ kế hoạch Khoa học và Công nghệ hằng năm của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng;

 Nhà trường kính thông báo đến Lãnh đạo các Đơn vị và Quý Thầy/Cô trong toàn Trường thực hiện việc đăng ký biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo với các nội dung cụ thể như sau:

1. Hồ sơ đăng ký biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo và tài liệu giảng dạy

Giảng viên (đại diện nhóm biên soạn) hoàn thành hồ sơ đăng ký biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo và tài liệu giảng dạy, cụ thể:

1.1. Phiếu đăng ký biên soạn (mẫu GT1/ mẫu TK1/ mẫu CK1);

1.2. Kế hoạch biên soạn (mẫu GT2/ mẫu TK2/ mẫu CK2).

2. Thời hạn nhận đăng ký

Đến hết ngày 30/11/2022 (Thứ Tư).

3. Địa điểm tiếp nhận

Số lượng hồ sơ cần nộp: 01 bản in & 01 bản điện tử Phiếu đăng ký và Kế hoạch biên soạn

Địa chỉ tiếp nhận: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế

Phòng 302- Khu nhà Đa Năng, 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.

Email: khoahoc@due.edu.vn

Tel: 0236-3954243

Website: due.udn.vn/nghiencuukhoahoc (Mục Công trình khoa học/Giáo trình)

 Trân trọng./.

 P. KH&HTQT