DHKT

Thông báo Học bổng Ernst Mach Grant, ASEA-UNINET năm 2023

17/10/2022

Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu Cộng hoà Áo thông báo xét chọn Học bổng Ernst Mach Grantdành cho các trường đại học là thành viên Hiệp hội ASEA-UNINET năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng xét chọn 

Cán bộ, giảng viên của các trường đại học là thành viên Hiệp hội ASEA-UNINET, trong đó có Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) có nhu cầu học Tiến sĩ/sau Tiến sĩ và các chương trình trao đổi (đại học, sau đại học) trong các lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Kỹ thuật, Y học Nhân loại, Khoa học Y tế, Khoa học Nông nghiệp, Khoa học Xã hội, Nhân văn học, Nghệ thuật và Âm nhạc.

Độ tuổi: 45 tuổi trở xuống đối với chương trình nghiên cứu sau Tiến sĩ và 35 tuổi trở xuống đối với các chương trình còn lại. 

2. Thời gian đào tạo

- Đối với nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ: từ 03 đến 09 tháng;

- Đối với chương trình Tiến sĩ: 36 tháng;

- Đối với chương trình đào tạo Âm Nhạc: 09 tháng.

3. Hỗ trợ tài chính 

- Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ: 1.250 EUR/tháng và chi phí vé máy bay tối đa: 1.000 EUR 

- Chương trình Tiến sĩ: 1.150 EUR/tháng, chi phí vé máy bay tối đa: 1.000 EUR và chi phí trợ cấp trao đổi 190 EUR/tháng

- Chương trình đào tạo Âm nhạc: 1.150 EUR/ 01 tháng và chi phí vé máy bay tối đa: 1.000 EUR

4. Thời hạn nộp Hồ sơ: Ngày 15/3/2023.

Đề nghị các ứng viên đăng ký trực tiếp theo link hướng dẫn và nộp thêm Hồ sơ đăng ký tham dự về Ban Hợp tác Quốc tế ĐHĐN (email:udicd@ac.udn.vn) để tổng hợp, theo dõi.

Các ứng viên nên liên hệ với các giáo sư của Áo để xây dựng đề cương nghiên cứu nhằm hoàn thành Hồ sơ ứng tuyển Học bổng.  

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại đây.

Thông tin liên hệ: Mr. Christoph Niederhauser, Điện thoại: +43 1 534 08 - 409

Email: christoph.niederhauser@oead.at