DHKT

Công khai luận án của NCS Lê Hà Như Thảo

22/09/2022

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng công khai thông tin luận án của NCS Lê Hà Như Thảo:

 

Tên đề tài luận án:                         Nghiên cứu về tác động của trách nhiệm xã hội đến thành quả hoạt động của 

                                                       các doanh nghiệp ở Việt Nam

Chuyên ngành:                               Kế toán

Mã số:                                             62 34 03 01

Họ và tên nghiên cứu sinh:             Lê Hà Như Thảo

Khoá:                                               K35

Người hướng dẫn khoa học:          PGS. TS. Đoàn Ngọc Phi Anh

Cơ sở đào tạo:                                Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng


1. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1.1. Về phương diện học thuật:

     Nghiên cứu đã hệ thống hóa các lý thuyết liên quan đến TNXH và TQHĐ, qua đó cung cấp khuôn khổ lý thuyết làm nền tảng cho các nghiên cứu trong nước. Nghiên cứu đã hoàn thiện thang đo về TNXH theo GRI áp dụng cho trường hợp các doanh nghiệp ở Việt Nam. Hơn nữa, TQHĐ của doanh nghiệp được đo lường ở khía cạnh tài chính và khía cạnh phi tài chính (học hỏi và phát triển, quy trình nội bộ, khách hàng) đã được xây dựng trong nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu cung cấp bằng chứng về thực trạng TNXH, TQHĐ và sự tác động của TNXH đến TQHĐ của các doanh nghiệp ở Việt Nam. Từ đó, làm phong phú thêm kết quả nghiên cứu của vấn đề này trên thế giới. Một số kết quả nghiên cứu ảnh hưởng TNXH đến TQHĐ phù hợp với các nghiên cứu trên thế giới trước đây. Một số kết quả nghiên cứu lại không cho kết quả như trước đây. Điều này có thể do một số đặc điểm riêng biệt của nền kinh tế mới nổi Việt Nam.

1.2. Về phương diện thực tiễn:

     Luận án này là một trong những công trình nghiên cứu khá toàn diện về TNXH và TQHĐ của doanh nghiệp ở Việt Nam, trong đó nội dung TNXH được đánh giá theo GRI, TQHĐ dựa trên thẻ điểm cân bằng bao gồm cả khía cạnh tài chính và phi tài chính. Luận án đã sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp có sự kết hợp nhiều phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu để phân tích sự ảnh hưởng của TNXH đến TQHĐ của các doanh nghiệp ở Việt Nam. Dựa trên mô hình SEM, các vấn đề nội sinh thường thấy trong các nghiên cứu trước đây đã được xử lý. Từ những kết quả nghiên cứu này là giúp các nhà quản trị doanh nghiệp có những cái nhìn tổng quan về hoạt động của doanh nghiệp, từ đó xây dựng chiến lược phù hợp để vừa nâng cao trách nhiệm xã hội mà vẫn đảm bảo đạt được thành quả hoạt động tốt hơn. Đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước xem xét đưa ra cơ chế giám sát chặt chẽ hơn việc thực hiện TNXH của doanh nghiệp.Thứ nhất: Luận án đã chỉ ra được sự khiếm khuyết trong đo lường thành quả của các công trình nghiên cứu về các nhân tố tác động đến thành quả doanh nghiệp trong và ngoài nước. Qua đó luận án xây dựng thang đo thành quả hoạt động của doanh nghiệp kết hợp trên cả hai phương diện phi tài chính và tài chính. Vì vậy kết quả xây dựng thang đo thành quả này góp phần bổ sung sự thiếu hụt về đo lường thành quả hoạt động của doanh nghiệp.

2. NỘI DUNG CHI TIẾT LUẬN ÁN: 

 Nội dung luận án xem tại: https://drive.google.com/file/d/1qpj6HeDlWY_12jmIBr-iewj7CoFv1UV0/view?usp=sharing 

3. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM BẢO VỆ: Nhà trường sẽ thông báo sau.