DHKT

Thông cáo báo chí: Hội thảo quốc gia nguồn nhân lực và động lực phát triển đất nước

23/09/2022

Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Kinh tế

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 9 năm 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

HỘI THẢO QUỐC GIA
NGUỒN NHÂN LỰC VÀ ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Ngày 23/9/2022, Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Trường Đại học Sư Phạm- Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Nguồn nhân lực và động lực phát triển đất nước”. Mục đích của Hội thảo là đánh giá thực trạng nguồn nhân lực, động lực phát triển, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo động lực phát triển đất nước.

Đến với hội thảo lần này có sự hiện diện của gần 100 chuyên gia, nhà khoa học từ các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu trên cả nước. Điểm nhấn của Hội thảo quốc gia “Nguồn nhân lực và động lực phát triển đất nước” là sự hiện diện của Diễn giả chính: PGS.TS. Vũ Văn Phúc - nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 152 bài tham luận từ các nhà khoa học trên cả nước, trong đó 112 bài được chọn để in kỷ yếu của Hội thảo. Hội thảo “Nguồn nhân lực và động lực phát triển đất nước” là diễn đàn trao đổi kiến thức và kinh nghiệm giữa các nhà quản lý, các chuyên gia và nhà nghiên cứu về 2 lĩnh vực là nguồn nhân lực và động lực phát triển đất nước. Phần nguồn nhân lực có 63 bài tham luận tiếp cận nguồn nhân lực ở các khía cạnh triết học, kinh tế, văn hóa, lịch sử và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Đại hội lần thứ XIII. Các bài tham luận đã phác họa bức tranh toàn cảnh về nguồn nhân lực, đưa ra tiêu chí về nguồn nhân lực chất lượng cao, phân tích, đánh giá những thành công và hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở cấp vĩ mô và cụ thể ở một số địa phương và một số lĩnh vực được nghiên cứu. Phần động lực phát triển có 49 bài tham luận được phân tích, đánh giá ở bình diện xây dựng hệ thống chính trị, thực hành dân chủ, xây dựng cơ chế, chính sách, phát triển văn hóa - con người, giáo dục, khoa học - kỹ thuật và phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc trong phát triển đất nước. Các bài tham luận đề xuất các giải pháp khơi dậy tinh thần yêu nước, đại đoàn đoàn kết dân tộc, ý thức tự lực, tự cường, bản lĩnh của dân tộc. Phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tạo sức mạnh nội sinh trong xây dựng và phát triển đất nước; phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới phát triển giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các động lực trên thúc đẩy tiến trình đổi mới và hội nhập phát triển đất nước trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Toàn văn kỷ yếu được đăng trên website của Hội thảo: http://due.udn.vn/nguonnhanluc2022.

Lần đầu tiên tổ chức Hội thảo quốc gia “Nguồn nhân lực và động lực phát triển đất nước”, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN đã phát huy sức mạnh tập thể để thực hiện mục tiêu của Đại hội XIII của Đảng năm 2021 đề ra Chiến lược phát triển là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. 

 Trung tâm CNTT&TT