DHKT

Thông báo: Mời tham gia Hội đồng nghiệm thu giáo trình Quản trị nguồn nhân lực

31/05/2022

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức buổi họp Hội đồng nghiệm thu giáo trình bậc đại học với các thông tin cụ thể sau:

Tên giáo trình: Quản trị nguồn nhân lực

Ban biên soạn: TS. Nguyễn Quốc Tuấn chủ biên cùng Tập thể giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh

Thời gian: Vào lúc 15 giờ 00, ngày 02 tháng 06 năm 2022 (thứ Năm).

Địa điểm: P. E101, Khu giảng đường E, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

Thành phần:

- Theo Quyết định số 760/QĐ-ĐHKT ngày 18 tháng 05 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế.

- Ban biên soạn giáo trình

- Giảng viên, học viên cao học, NCS có quan tâm.

Trân trọng!

P.KH&HTQT