DHKT

Thông báo về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH các cấp năm học 2021-2022

03/06/2022

Kính gửi Quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên


Căn cứ Thông tư số 26/2021/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 09 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ kế hoạch hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh tế năm học 2021-2022;

Phòng Khoa học & HTQT kính chuyển đến Trưởng các Khoa, Tổ Ngoại ngữ chuyên ngành (gọi chung là các Đơn vị), Quý Thầy/Cô tham gia hướng dẫn sinh viên NCKH văn bản hướng dẫn các bước thực hiện tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH các cấp trong năm học 2021-2022.

Các nội dung chính và mốc thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH các cấp gồm:

- Hội nghị SVNCKH cấp Khoa: chậm nhất trước ngày 25/05/2022

- Hội nghị SVNCKH cấp Trường: 04/06/2022 (Thứ Bảy)

- Giải thưởng SVNCKH của Đại học Đà Nẵng: tháng 09/2022

- Giải thưởng SVNCKH cấp Bộ: tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12/2022

- Các giải thưởng khác: theo thông báo của Ban tổ chức

Kính đề nghị các Phòng TC-HC, Phòng CSVC và Phòng KH-TC phối hợp với các Đơn vị thực hiện tốt Hội nghị sinh viên NCKH các cấp năm học 2021-2022. Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa, các Đơn vị vui lòng liên hệ Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (Sđt: 0236.3.954.243; email: sinhviennckh@due.edu.vn).

Toàn văn thông báo vui lòng xem tại đây

Biểu mẫu báo cáo sinh viên: bao_cao_sinh_vien

Biểu mẫu đăng ký bảo vệ cấp Khoa: BM_cap_khoa

Danh mục SVNCKH cấp Trường tại đây

Trân trọng!

P.KH&HTQT.