DHKT

Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra – Đợt thi ngày 02-03/04/2022

19/04/2022

Kính gửi: Sinh viên đại học chính quy.

Trường Đại học Ngoại ngữ đã công bố kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra – Đợt thi ngày 02-03/04/2022.

Sinh viên tra cứu kết quả thi tại đây: http://vstep.ufl.udn.vn/Ketqua/?Cap1=Ketqua

Trân trọng.