DHKT

Thông báo Cuộc thi hùng biện quốc tế của Đại học Kalasin năm 2022

10/01/2022
Thông báo Cuộc thi hùng biện quốc tế của Đại học Kalasin (Thái Lan) năm 2022

1. Thông tin cuộc thi:
Cuộc thi hùng biện quốc tế lần thứ nhất của Đại học Kalasin (Thái Lan) năm 2022 được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Mục tiêu: nhằm đẩy mạnh hợp tác học thuật giữa các trường đại học trong khu vực Châu Á.

2. Hình thức thi:
- Sinh viên nộp bài dự thi dưới hình thức video (độ dài khoảng 5 phút), trình bày bằng tiếng Anh, chủ đề: "The impact of Covid-19 on Students' Learning; Difficulties and Opportunities"

3. Tiêu chí chấm điểm: Điểm tối đa 100 điểm.
- Nội dung (40 điểm)
- Trình bày (30 điểm)
- Ngôn ngữ (30 điểm)

4. Cách thức nộp bài dự thi:
Sinh viên nộp bài dự thi về địa chỉ email: interrelations@due.edu.vn trước 12h00 ngày 14 tháng 01 năm 2022 (Thứ Sáu).
Bài dự thi bao gồm: File video (nộp dưới dạng link Google Driver) + hình ảnh Thẻ sinh viên.
Email ghi rõ chủ đề: "Nộp bài dự thi Cuộc thi hùng biện quốc tế của Đại học Kalasin (Thái Lan) năm 2022". Sinh viên ghi rõ họ và tên, lớp, khoa trong nội dung email.

Thông tin chi tiết xem tại: https://bitly.com.vn/jdfama