DHKT

THÔNG BÁO DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN BỊ HỦY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022

25/12/2021

Kính gửi:

- Các đơn vị trong trường;

- Sinh viên các lớp Hệ chính quy từ khóa 46 trở về trước.

 Hiện nay đã có danh sách các lớp học phần ở học kỳ II năm học 2021 - 2022 bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký không đủ để mở lớp (xem chi tiết tại đây).

Sinh viên đã đăng ký vào các lớp học phần bị hủy tiến hành đăng ký học bổ sung theo quy định.

Thời gian đăng ký học bổ sung: từ 08h00 ngày 26/12/2021 đến 17h00 ngày 26/12/2021.

- Sinh viên thực hiện đăng ký học tại trang http://tinchi.due.udn.vn

Chú ý: Sinh viên cần kiểm tra thời khoá biểu cá nhân của mình, trường hợp sinh viên đã đăng ký học vào các lớp học phần bị hủy tiến hành đăng ký học bổ sung nhưng không được thay đổi thời khóa biểu đã đăng ký trước đó. Trường hợp không đăng ký được hoặc trùng lịch, sinh viên liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạo để được giải quyết.

Kính đề nghị các khoa thông báo cho các GVCN, sinh viên các lớp hệ chính quy nội dung của thông báo này.
Trân trọng!