DHKT

Lịch thi, Danh sách thi và Hướng dẫn thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra - Đợt ngày 26/12/2021

23/12/2021

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy dự thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt ngày 26/12/2021.

Theo kế hoạch, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng theo hình thức trực tuyến vào ngày 26/12/2021.

Sinh viên xem thông báo chi tiết về Lịch thi, Danh sách thi và Hướng dẫn thi trực tuyến của Trường Đại học Ngoại ngữ tại đây.

Đề nghị sinh viên đọc kỹ nội dung thông báo và các phụ lục kèm theo, tra cứu lịch thi, danh sách thi và tham gia dự thi đúng quy định.

        Trân trọng.