DHKT

Thông báo hỗ trợ bài báo đăng trên các Tạp chí khoa học được tính điểm theo Quy định của Hội đồng Giáo sư Nhà năm 2021

09/12/2021

Kính gửi: Các Đơn vị trong toàn Trường.

Căn cứ Quyết định số 2762/QĐ-HĐĐH ngày 14/08/2020 của Hội đồng Đại học Đà Nẵng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-ĐHĐN ngày 29/04/2021 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐT ngày 31/03/2021 của Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN,

Nhà trường kính thông báo đến cán bộ, giảng viên trong toàn trường về việc hỗ trợ mức kinh phí cho việc đăng các bài báo trên các tạp chí trong nước như sau: Chi hỗ trợ viết báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước: 1.000.000 đồng/ 1 điểm công trình (Điểm công trình tính theo quy định của Hội đồng Giáo sư Nhà nước năm 2021).

Để nhận hỗ trợ kinh phí, cán bộ, giảng viên của Nhà trường có bài viết được đăng trên các Tạp chí khoa học được tính điểm hoàn thiện những nội dung sau đây:

1.   Đơn đề nghị hỗ trợ bài báo (Mẫu 1), tổng hợp thông tin bài báo (Mẫu 2) và bản mềm minh chứng của bài báo (trang bìa, mục lục của Tạp chí và toàn bộ bài báo).

2.   Cập nhật bài báo trên trang khoahoc.due.udn.vn

3.   Thời gian tính điểm: Bài báo được đăng trên các Tạp chí khoa học trong khoảng thời gian từ 01/01/2021 đến 31/12/2021. Các Hồ sơ không đầy đủ sẽ không được xem xét tính điểm hỗ trợ.

Nhà Trường kính đề nghị Quý Thầy/Cô gửi Đơn đề nghị (Mẫu 1 - bản in) về Phòng Khoa học & HTQT trước 17h ngày 03/01/2022 (Thứ Hai) và bản mềm Mẫu 1, Mẫu 2 và file minh chứng về email: khoahoc@due.edu.vn trong thời hạn trên.

Trân trọng./.

P.KH&HTQT