DHKT

Danh sách sinh viên vắng phép thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 -Đợt 1

08/02/2021

Sinh viên xem danh sách tại đây.

Mọi thắc mắc liên quan, sinh viên phản hồi về Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại: 0236 3221037, từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021.