DHKT

Danh sách các bài báo trong nước thuộc danh mục Tạp chí được tính điểm của HDDCDGSNN được hỗ trợ của Trường ĐHKT năm 2020

04/01/2021

Kính gửi Quý Thầy Cô.

Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04 tháng 04 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng và các Trường thuộc Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng ngày 10 tháng 01 năm 2012 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Kinh tế ngày 01 tháng 08 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc hỗ trợ mức kinh phí cho việc đăng các bài báo cho các tạp chí trong nước: Chi hỗ trợ viết báo đăng trên các tạp chí được tính điểm trong nước: 1.000.000 đồng/1 điểm công trình. Điểm công trình tính theo quy định của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước;

Căn cứ danh sách các bài báo đăng ký hỗ trợ kinh phí do giảng viên, cán bộ Nhà trường đã cung cấp.

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế đã tổng hợp danh sách đề nghị được hỗ trợ kinh phí đăng 80 bài báo trên các Tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước năm 2020. Quý thầy cô vui lòng xem danh sách chi tiết tại đây

Trân trọng.

P.KH&HTQT