DHKT

Thông báo V/v xét miễn, công nhận kết quả và xếp lớp HP tiếng Anh HK 1 năm học 2020-2021

11/10/2020

Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy nhập học năm 2020.

 

Theo chương trình đào tạo đã công bố, Nhà trường sẽ tổ chức giảng dạy các học phần tiếng Anh (20 tín chỉ) cho sinh viên đại học hệ chính quy theo trình độ tiếng Anh từ thấp đến cao gồm: PRE-IELTS 1,2; IELTS BEGINNERS 1,2; IELTS PRE-INTERMEDIATE 1,2 (IELTS PRE-INTER. 1,2) và IELTS INTERMEDIATE 1,2 (IELTS INTER.).

Căn cứ vào trình độ tiếng Anh của sinh viên khóa tuyển sinh 2020 (khóa 46K), Nhà trường sẽ thực hiện việc xét miễn học, công nhận kết quả và xếp lớp các học phần tiếng Anh cho sinh viên vào học kỳ đầu năm thứ nhất như sau:

1. Căn cứ các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

Sinh viên có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL iBT hoặc tương đương) còn hiệu lực tại thời điểm xét sẽ được xét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy theo quy định.

Sinh viên có nguyện vọng xét miễn các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy cần nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế về Phòng Đào tạo trước 16h00 ngày 13/10/2020.

Riêng đối với sinh viên trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 46 điểm trở lên còn hiệu lực KHÔNG cần phải nộp lại chứng chỉ.

2. Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (TNTHPT) năm 2020 môn Tiếng Anh

Căn cứ kết quả thi TNTHPTnăm 2020 môn Tiếng Anh, Nhà trường xétmiễn học, công nhận điểm và xếp lớp các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo cho sinh viên cụ thể như sau:

Điểm thi TNTHPT năm 2020 môn Tiếng Anh

Các học phần được miễn học và nhận điểm 10

Xếp lớp trong học kỳ I

năm học 2020-2021

Từ 6.0 trở xuống

_

 

- PRE-IELTS 1 (3 TC);

- PRE-IELTS 2 (2 TC).

Trên 6.0 đến 7.5

- PRE-IELTS 1 (3 TC);

- PRE-IELTS 2 (2 TC).

- IELTS BEGINNERS 1 (3 TC);

- IELTS BEGINNERS 2 (2 TC).

Trên 7.5

- PRE-IELTS 1 (3 TC);

- PRE-IELTS 2 (2 TC).

Sinh viên được lựa chọn:

(1) Theo học lớp IELTS BEGINNERS 1 (3 TC) và IELTS BEGINNERS 2 (2 TC) theo sắp xếp của Nhà trường trong HK 1 năm học 2020-2021;

hoặc:

(2) Không xếp thời khóa biểu học tiếng Anh trong HK 1 năm học 2020-2021, chờ tham giakỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh dự kiến tổ chức vào tháng 12/2020 (không thu lệ phí) để xác định lại năng lực tiếng Anh, làm căn cứ xem xét miễn các HP tiếng Anh ở trình độ cao hơn trong học kỳ tới.

Sinh viên thực hiện việc đăng ký thi theo thông báo của Nhà trường trong tuần đầu tiên sau khi nhập học.

Về kỳ thi đánh giá năng lực để xét miễn các học phần tiếng Anh do Trường Đại học Kinh tế tổ chức (DUE-TE), Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể về kế hoạch tổ chức thi trước ngày thi 02 tuần.

Hình thức thi: Theo định dạng của bài thi chứng chỉ IELTS, kiểm tra bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Dựa trên kết quả thi DUE-TE, sinh viên được xét miễn học, công nhận điểm và xếp lớp các học phần tiếng Anhnhư sau:

Kết quả DUE–TE

Các học phần được miễn học và nhận điểm 10

Xếp lớptrong học kỳ I

năm học 2020-2021

Từ 40 đến 44 điểm

- IELTS BEGINNERS 1 (3 TC);

- IELTS BEGINNERS 2 (2 TC).

- IELTS PRE-INTER. 1 (3 TC);

- IELTS PRE-INTER. 2 (2 TC).

Từ 45 đến 49 điểm

- IELTS BEGINNERS 1 (3 TC);

- IELTS BEGINNERS 2 (2 TC);

- IELTS PRE-INTER. 1 (3 TC);

- IELTS PRE-INTER. 2 (2 TC).

- IELTS INTER. 1 (3 TC);

- IELTS INTER. 2 (2 TC).

Từ 50 điểm trở lên

- IELTS BEGINNERS 1 (3 TC);

- IELTS BEGINNERS 2 (2 TC);

- IELTS PRE-INTER. 1 (3 TC);

- IELTS PRE-INTER. 2 (2 TC);

- IELTS INTER. 1 (3 TC);

- IELTS INTER. 2 (2 TC).

_

Trân trọng!