DHKT

Lịch tổ chức Hội đồng đánh giá bản thảo sách chuyên khảo "Tình - lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam (Một cách tiếp cận)- Các tình huống pháp lý và đạo lý trong hoạt động pháp luật ở Việt Nam"

05/09/2020

Kính gửi: Quý Thầy/Cô.

Do ảnh hưởng của Đại dịch và thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức buổi họp trực tuyến Hội đồng đánh giá, nghiệm thu bản thảo sách chuyên khảo.

Tên Sách chuyên khảo“Tình - lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam (Một cách tiếp cận): Các tình huống pháp lý và đạo lý trong hoạt động pháp luật ở Việt Nam”

Chủ biên: TS. Lâm Bá Hòa

Thời gian: 15h00, ngày 5 tháng 9 năm 2020 (thứ Bảy). 

Địa điểm:  Google meet (trực tuyến).  

Thành phần:

- Theo QĐ số 743/QĐ-ĐHKT ngày 5/6/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.                      

- Giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có quan tâm. Quý Đại biểu quan tâm vui lòng đề nghị tham gia đến email khoahoc@due.edu.vn để được cung cấp ID tham gia cuộc họp trực tuyến. 

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng kính báo.

Phòng KH&HTQT