DHKT

Tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ hè năm học 2019-2020

06/09/2020

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Theo kế hoạch, kỳ thi kết thúc học phần học kỳ hè năm học 2019-2020 sẽ được tổ chức tập trung từ ngày 05/09 đến ngày 20/09/2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Nhà trường sẽ không tổ chức kỳ thi tập trung tại trường. Mỗi lớp học phần sẽ được tổ chức thi riêng theo kế hoạch của giảng viên phụ trách lớp học phần. Vì vậy, đề nghị sinh viên theo dõi thông báo và tham gia thi kết thúc học phần học kỳ hè năm học 2019-2020 theo đúng kế hoạch của giảng viên.

Riêng một số học phần do Khoa Lý luận chính trị quản lý được tổ chức thi trên Elearning theo kế hoạch chung như sau:

1. Lịch thi

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số TC

Ngày thi

Giờ bắt đầu thi

Thời gian làm bài

1

SMT1001

Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1

2

12/09/2020

08h30

120 phút

2

SMT1007

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

12/09/2020

08h30

120 phút

3

SMT1003

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

3

12/09/2020

14h30

120 phút

4

SMT1002

Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2

3

13/09/2020

08h30

120 phút

5

SMT1008

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

13/09/2020

08h30

120 phút

6

SMT1004

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

13/09/2020

14h30

120 phút

7

SMT1006

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

19/09/2020

08h30

120 phút

8

SMT1005

Triết học Mác - Lênin

3

19/09/2020

14h30

120 phút

2. Hình thức thi: Sinh viên đăng nhập vào Elearning, vào lớp học phần tương ứng, tải về đề thi kết thúc học phần, làm bài thi và nộp bài theo hướng dẫn.

Trân trọng.