DHKT

Thông báo kiểm tra tiến độ đề tài cấp ĐHĐN năm 2018

11/08/2020
Kính gửi: Quý Thầy/Cô giáo thực hiện đề tài cấp ĐHĐN năm 2018

Thực hiện Công văn số 52/QKHCN -VP ngày 20/08/2020 của Giám đốc ĐHĐN về việc kiểm tra tiến độ tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) triển khai thực hiện từ năm 2018 chưa nghiệm thu. Nhà trường kính đề nghị Quý Thầy/Cô chủ nhiệm đề tài cấp ĐHĐN năm 2018 chưa nghiệm thu  thực hiện các nội dung sau đây:  

1. Báo cáo tiến độ tình hình thực hiện đề tài (7 bộ); 

2. Báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện đề tài (7 bộ); 

3. Photo thuyết minh đề tài được phê duyệt (7 bộ); 

4. Hồ sơ minh chứng các sản phẩm của đề tài thực hiện năm 2019: các chuyên đề, bài báo, ... (3 bộ). 

Các hồ sơ được đóng tập thành: 

- 04 bộ gồm các mục 1,2,3; 

- 03 bộ gồm tất cả các mục trên.  

Toàn văn thông báo của ĐHĐN: tại đây.

Quý Thầy/Cô hoàn thành báo cáo tiến độ của mình và gửi hồ sơ về Phòng KH&HTQT Nhà trường trước ngày 04/09/2020 để Phòng tổng hợp gửi Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, ĐHĐN.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Thầy/Cô xem các văn bản đính kèm. 

Thông tin liên lạc: Phòng Khoa học & HTQT (CVC ThS. Đặng Thị Thạch)

Email: khoahoc@due.edu.vn, SĐT: 0236-2954243