DHKT

Thông báo về việc triển khai kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2020-2021

12/08/2020

Kính gửi:

- Các đơn vị trong toàn Trường;

- Giảng viên giảng dạy các lớp học phần;

- Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo tiến độ giảng dạy và học tập của sinh viên trong Học kỳ I năm học 2020-2021, Nhà trường kính đề nghị:

1. Toàn thể giảng viên sử dụng các công cụ trực tuyến trong việc giảng dạy các lớp học phần trong học kỳ I năm học 2020-2021 bắt đầu từ ngày 24/8/2020 (Tuần 04 năm học 2020-2021) cho đến khi có thông báo tiếp theo. Cụ thể, mỗi giảng viên:

- Sử dụng hệ thống hỗ trợ giảng dạy và học tập trực tuyến E-learning của Nhà trường trong việc phổ biến kế hoạch, cung cấp tài liệu học tập, kiểm tra, đánh giá.

- Sử dụng một trong các công cụ Microsoft Teams, Google Meet, Zoom làm công cụ giảng dạy trực tuyến cho tất cả các lớp học phần mình phụ trách. Trong những buổi dạy trực tuyến, Quý Thầy/Cô cần thêm địa chỉ email của Phòng Thanh tra – Pháp chế: p.thanhtraphapche@due.edu.vn vào danh sách người học của lớp để phục vụ công tác kiểm tra việc tổ chức giảng dạy.

- Thông báo cho sinh viên sử dụng email do Trường Đại học Kinh tế cấp (có đuôi mail là @due.udn.vn, địa chỉ WebMail: http://mail.udn.vn) trong suốt quá trình tham gia vào các lớp học trực tuyến để thuận tiện cho việc quản lý lớp học.

- Thực hiện việc giảng dạy trực tuyến theo đúng thời gian lên lớp trong thời khóa biểu cá nhân của Quý Thầy/Cô. Trong trường hợp Quý Thầy/Cô không thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy mà Nhà trường đã phân công, Quý Thầy/Cô cần báo nghỉ, báo bù trên hệ thống để đảm bảo công tác quản lý đào tạo.

Trường hợp giảng viên không thể sử dụng các công cụ hỗ trợ giảng dạy và học tập trực tuyến, đề nghị Quý Thầy/Cô báo lại với Khoa phụ trách để được hỗ trợ hoặc ghép lớp (nếu cần).

2. Sinh viên các lớp Hệ chính quy theo dõi thông báo của giảng viên phụ trách các lớp học phần để thực hiện theo đúng kế hoạch học tập. Khi tham gia vào các lớp học online, sinh viên cần sử dụng email do Nhà trường cung cấp (có đuôi mail là @due.udn.vn, địa chỉ WebMail: http://mail.udn.vn).

3. Các khoa chủ động xây dựng kế hoạch đối với học phần Khóa luận tốt nghiệp/Báo cáo thực tập tốt nghiệp phù hợp với tình hình thực tế và đặc thù của chuyên ngành đào tạo.

Trong quá trình thực hiện, nếu cần hỗ trợ về kỹ thuật, Quý Thầy/Cô liên hệ với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông qua email: infor_center@due.edu.vn  hoặc số điện thoại: 0236 352 5656.

Trân trọng!