DHKT

Hướng dẫn định mức kinh phí đề tài KHCN do Quỹ Phát triển KHCN tài trợ (Đề tài cấp ĐHĐN)

31/07/2020

Kính gửi Quý Thầy Cô.

Quỹ Phát triển KHCN của Đại học Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Quỹ) đã nhận được CV 2592/ĐHĐN-KHCNMT ngày 27/7/2002 v/v đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2020. Quỹ kính gửi Quý Thầy Cô hướng dẫn định mức kinh phí tối đa đề tài KHCN do Quỹ Phát triển KHCN tài trợ (Đề tài cấp ĐHĐN) kèm CV số 47/QKHCN-VP ngày 27/7/2020 như sau:

- Đề tài cần có sản phẩm là bài báo thuộc tạp chí SCIE/SSCI/AHCI/Scopus, đồng thời tác giả liên hệ (corresponding author) của bài báo là thành viên tham gia thực hiện đề tài. Bài báo cần ghi rõ Đơn vị công tác của tác giả liên hệ là Đơn vị thành viên/thuộc/trực thuộc ĐHĐN (tên tiếng Anh có cụm từ "The University of Danang").

- Kinh phí tối đa như sau:

Bài báo lĩnh vực KHXH thuộc SSCI/AHCI/Scopus và thuộc Nhóm Q4 của Scimago journal rank: tối đa 75 triệu đồng/ 1 đề tài

Bài báo lĩnh vực KHXH  thuộc SSCI/AHCI/Scopus và thuộc Nhóm Q3 của Scimago journal rank: tối đa 110 triệu đồng/ 1 đề tài

Bài báo lĩnh vực KHXH  thuộc SSCI/AHCI/Scopus và thuộc Nhóm Q1/Q2 của Scimago journal rank: tối đa 150 triệu đồng/ 1 đề tài

Toàn văn thông báo CV 47/QKHCN-VP tại đây.

Trân trọng kính báo.

P.KH&HTQT